Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

 

ПРОЕКТ

СХВАЛЕНО

розпорядженням Національної комісії,

що здійснює державне регулювання

у сфері ринків фінансових послуг

від ________________ № ____

 

 

 

 


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

 

І. Загальні положення


1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені  відповідно до пунктів 1, 3, 4 та 7 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 4 Прикінцевих положень Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг” від 2 червня 2011 року № 3462-VI, Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070/2011 та Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 грудня 2003 року № 152  і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2003 року за № 1252/8573 (із змінами та доповненнями),  а також з метою забезпечення державного регулювання та нагляду за діяльністю з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

 

1.2. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі – фінансова послуга, що надається ліцензіатом і передбачає залучення грошових коштів учасників групи, об’єднання цих коштів з метою  придбання та розподілу товарів між учасниками групи;

 

відокремлений підрозділ заявника (ліцензіата) (далі – відокремлений підрозділ) – це філія (відділення) або представництво, що перебуває поза місцезнаходженням заявника (ліцензіата) та здійснює всі або частину його функцій щодо провадження   діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

 

група – наперед визначена кількість учасників, періодичні платежі яких об’єднуються ліцензіатом для придбання товару кожному її учаснику;

 

договір про надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (далі – договір про адміністрування) – укладений в письмовій формі договір, за яким одна сторона (ліцензіат) за винагороду зобов’язується забезпечити придбання певного товару другій стороні (учаснику групи) за рахунок об’єднаних періодичних платежів учасників групи, а друга сторона зобов’язується сплатити поточну ціну цього товару шляхом внесення періодичних платежів та винагороду ліцензіату;

 

заявник – фінансова установа, яка внесена в установленому порядку до Державного реєстру фінансових установ (далі – Реєстр) і подає заяву про видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, анулювання ліцензії;

 

ліцензіат – фінансова установа, яка одержала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

 

ліцензія – документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах протягом визначеного строку за умови дотримання ним цих Ліцензійних умов;

 

отримувач  товару –  учасник групи, який за результатами розподілу товару в групі набув право на отримання товару;

 

періодичний платіж – грошові кошти, що періодично вносяться учасником групи на окремий поточний рахунок ліцензіата в банку для оплати поточної ціни товару відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил надання послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групі (далі – внутрішні правила);
постачальник – юридична особа, з якою ліцензіат уклав договір на постачання товарів учасникам групи за рахунок об’єднаних грошових коштів учасників групи та яка передає товари у власність учасників групи;

 

 поточна ціна товару – встановлена постачальником ціна товару у визначений період часу, на основі якої ліцензіат розраховує розмір періодичних платежів;

 

приміщення – нежитлова частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу, яка використовується ліцензіатом при провадженні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

 

розподіл товару – процедура, що проводиться ліцензіатом відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил з метою визначення отримувачів товару;

 

товар – окрема рухома річ, сукупність рухомих речей (крім грошових коштів, валютних цінностей, цінних паперів,  майнових прав та обов'язків), яка(і) має(ють) чітко визначені технічні (споживчі) характеристики (показники);

 

учасник групи – фізична та/або юридична особа, з якою ліцензіат уклав договір про адміністрування;

 

фонд групи – сума періодичних платежів, сплачених учасниками певної групи на певну дату, за рахунок яких ліцензіат здійснює придбання товару для учасників групи.

 

Інші терміни вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до законодавства України.

 

1.3. Ліцензування діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах здійснюється Нацкомфінпослуг.

 

1.4. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов’язкові для виконання заявником/ліцензіатом як на момент отримання ліцензії, так і протягом усього строку її дії.

 

1.5. Юридична особа може провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, тільки після отримання ліцензії Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов.

 

1.6. Після отримання ліцензії відповідно до цих Ліцензійних умов ліцензіат має  право  провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.

 

1.7. Ліцензіат повинен розмістити отриману ліцензію або копію ліцензії в доступному для огляду клієнтами ліцензіата місці за своїм місцезнаходженням.

 

1.8. Строк дії ліцензії – п’ять років. Ліцензія чинна до закінчення строку її дії або визнання ліцензії недійсною у разі її анулювання або тимчасового зупинення.

 

1.9. Не допускається створення нових груп та укладання нових договорів про адміністрування без отримання ліцензії, після закінчення строку дії ліцензії, у разі визнання ліцензії недійсною, анулювання або тимчасового зупинення ліцензії.

 

1.10. Якщо ліцензіат має намір створювати нові групи та/або укладати нові договори про адміністрування після закінчення строку дії ліцензії, він зобов'язаний отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

 

1.11. Для продовження провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах ліцензіат не пізніше тридцяти календарних днів до закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії має подати до Нацкомфінпослуг заяву про видачу нової ліцензії та всі необхідні документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов. Нова ліцензія набирає чинності не раніше дня, наступного після календарної дати закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії.

 

1.12. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії ліцензіат зобов'язаний виконати відповідні дії згідно з цими Ліцензійними умовами.

 

1.13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії справляється плата в розмірі та порядку, встановленому нормативно-правовими актами Нацкомфінпослуг.

 

1.14. Ліцензія не може передаватися для використання третім особам.

 

 

 

ІІ. Умови, яким має відповідати заявник для отримання ліцензії
на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

 

2.1. Заявник на момент подання заяви про видачу ліцензії має відповідати таким обов'язковим умовам:

 

2.1.1 інформація про заявника внесена до Реєстру у порядку, встановленому Нацкомфінпослуг;

 

2.1.2 наявність облікової і реєструючої системи, яка відповідає вимогам, встановленим Нацкомфінпослуг; 

 

2.1.3 наявність внутрішніх правил, які відповідають вимогам, встановленим цими Ліцензійними умовами;

 

2.1.4 наявність прибутку за даними річного фінансового звіту про фінансові результати за останній рік, підтвердженого аудитором, внесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, окрім новостворених заявників;

 

2.1.5 бездоганної ділової репутації та відповідної кваліфікації керівника та головного бухгалтера заявника відповідно до Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 № 1590, зареєстрованих в Міністерстві юстиції   України  від  02.08.2004 за № 955/9554 (далі – Професійні вимоги).

 

2.1.6 відсутності невиконаних заходів впливу, застосованих Нацкомфінпослуг до заявника за порушення ним законодавства України, що регулює діяльність з надання фінансових послуг;

 

2.1.7 відсутність невиконаних рішень органів Антимонопольного  комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;

 

2.1.8 відсутність вироків суду по кримінальним справам за вчинення керівником та/або головним бухгалтером заявника злочинів, пов’язаних з діяльністю у фінансовій сфері;  

 

2.1.9 наявність власного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами;

 

2.1.10 наявність сформованого резервного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами (крім новостворених заявників);

 

2.1.11 наявність приміщення, що відповідає вимогам, встановленим цим Ліцензійними умовами.    

 

 

ІІІ. Порядок подання документів для отримання ліцензії

 

3.1. Для отримання ліцензії заявник особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертається до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу ліцензії, складеною згідно з додатком 1.

 

3.2. До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:
1) виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
2) копія установчого документа заявника (з усіма змінами в разі їх наявності) або копія нової редакції цього документа, яка зареєстрована в установленому порядку, засвідчені нотаріально або органом, який видав документ;
3) затверджені в порядку, визначеному установчим документом заявника, внутрішні правила,  які повинні відповідати вимогам   Закону   України  "Про фінансові   послуги  та державне  регулювання   ринків  фінансових  послуг", Закону України "Про захист прав споживачів" та іншим законам та нормативно-правовим актам,  а також обов'язково містити  такі положення:
порядок та умови укладання договору про адміністрування (предмет договору про адміністрування; порядок та умови формування групи та приєднання учасників до неї; порядок визначення розміру періодичних платежів та винагороди ліцензіата; порядок внесення періодичних платежів та винагороди ліцензіату; порядок визначення поточної ціни товару; порядок придбання та розподілу товару між учасниками групи та інформування учасників групи про придбання та розподіл товару; порядок використання періодичних платежів та інформування учасників групи про їх використання; порядок та максимальний строк набуття прав на майно (товар) учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування у разі отримання товару учасником групи; порядок та умови дострокового розірвання договору про адміністрування у разі, якщо учасник групи ще не отримав товар; порядок забезпечення виконання сторонами умов договору про адміністрування; умови та правила закриття групи; порядок отримання товару учасником групи);
порядок зберігання договорів та інших документів, які стосуються функціонування групи;
порядок доступу потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи до документів та іншої інформації ліцензіата, пов’язаної із провадженням ним діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
порядок проведення внутрішнього контролю щодо дотримання вимог законодавства та внутрішніх документів ліцензіата при здійсненні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;
відповідальність уповноважених осіб ліцензіата, до посадових обов’язків яких належить безпосередня робота з учасниками групи та інформування потенційних споживачів фінансової послуги та учасників групи про укладання та виконання договорів про адміністрування;
опис завдань, які підлягають виконанню кожним підрозділом ліцензіата;
інші положення, які не суперечать законодавству України та цим Ліцензійним умовам;

 

4) фінансова звітність, складена відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 396/3689, та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за № 397/3690, за попередній календарний рік, достовірність та повнота якої підтверджена аудитором, унесеним до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, звітні дані в паперовій та електронній формах, складені відповідно до нормативно-правового акту Нацкомфінпослуг щодо складання та подання звітності, за станом на останній день місяця, що передує даті подання заяви для отримання ліцензії (крім новостворених заявників);
5) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника довідка про наявність у заявника: 
       власного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами;
       сформованого резервного капіталу в розмірі, встановленому цими Ліцензійними умовами (крім новостворених заявників);
6) копії паспортів керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;
7) копії довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків керівника та головного бухгалтера заявника (у разі наявності таких довідок), засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;
8) копії документів про повну вищу освіту керівника та головного бухгалтера заявника, а також копії документів, що підтверджують проходження керівником та головним бухгалтером заявника підвищення кваліфікації відповідно до Професійних вимог, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;
9) копії трудових книжок керівника та головного бухгалтера заявника, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;
10) засвідчені підписом керівника та печаткою заявника копії документів, що підтверджують його право власності на приміщення, у якому буде провадитись (провадиться) діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, або право користування ним (договір оренди, суборенди тощо, який укладений заявником або засновником (при створенні юридичної особи) в інтересах цієї юридичної особи), з доданням акта приймання-передавання приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його розміру);
11) засвідчена підписом керівника та печаткою заявника копія документа з відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією приміщення, в якому буде провадитись (провадиться) діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.
У разі, якщо в документі, що підтверджує право власності або користування приміщенням, передбачено забезпечення такої сигналізації, то вказаний документ окремо не подається.
12) довідка, складена у довільній формі та засвідчена підписом керівника та печаткою заявника, про наявність у заявника необхідного обладнання для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, у тому числі не менше трьох комп'ютерів з пристроєм для безперебійного електроживлення, а також засобів зв'язку (електронна пошта, телефон, факс).

 

3.3. У разі наявності в заявника відокремлених підрозділів, які внесені до Реєстру та мають намір провадити діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах на підставі отриманої ліцензії, у заяві зазначається інформація про кожен такий підрозділ.

 

3.4. Документи, що складаються заявником та подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до цих Ліцензійних умов, повинні відповідати таким вимогам:
бути викладені державною мовою;
бути підписані керівником, засвідчені печаткою заявника та мати дату підписання;
містити достовірну інформацію;
документи на двох і більше сторінках повинні бути пронумеровані та прошиті;
довідки, які подаються заявником, повинні містити дату їх складання.

 

У разі, якщо документи підписані не керівником заявника, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то заявник повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

 

3.5. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, мають подаватися за описом із зазначенням кількості сторінок кожного документу, які додаються до заяви про видачу ліцензії.

 

3.6. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про видачу ліцензії, та документах, що додаються до неї.
 

IV. Порядок розгляду Нацкомфінпослуг документів для видачі ліцензії

 

4.1. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї відповідно до цих Ліцензійних умов, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг.

 

4.2. За наслідками розгляду заяви та документів, що додаються до неї,  Нацкомфінпослуг приймається рішення:
про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду;
про видачу ліцензії;
про відмову у видачі ліцензії.

 

4.3. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:
заява підписана особою, яка не має на це повноважень, або особою, посада якої не вказана;
документи надані не в повному обсязі, установленому цими Ліцензійними умовами;
документи оформлені з порушенням вимог цих Ліцензійних умов.

 

4.4. Про прийняте Нацкомфінпослуг рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви.

 

4.5. Після усунення причин, що були підставою для залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії, яка розглядається Нацкомфінпослуг у порядку, встановленому для видачі ліцензії.

 

4.6. Рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії приймається Нацкомфінпослуг не пізніше тридцяти календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та всіх документів, що додаються до неї.

 

4.7. За письмовим зверненням заявника, поданим до Нацкомфінпослуг до прийняття нею рішення, визначеного пунктом 4.2 цих Ліцензійних умов, Нацкомфінпослуг може повернути заявнику на доопрацювання всі документи, подані ним для отримання ліцензії.

 

4.8. Нацкомфінпослуг має право протягом строку розгляду заяви про видачу ліцензії та відповідних документів здійснювати перевірку достовірності відомостей, які зазначені в цих документах.

 

4.9. У разі потреби Нацкомфінпослуг має право в межах своєї компетенції вимагати від заявника надання пояснень, необхідної інформації та документів, що підтверджують відомості, які містяться в документах, поданих заявником.

 

4.10. Повідомлення про прийняття Нацкомфінпослуг рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

 

4.11. Якщо протягом строку розгляду Нацкомфінпослуг заяви про видачу ліцензії та відповідних документів у заявника сталися зміни в будь-яких відомостях, що надавались у цих документах, то він зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня повідомити Нацкомфінпослуг про ці зміни.
У цьому разі рішення про видачу ліцензії заявнику приймається Нацкомфінпослуг з урахуванням змін, що надані заявником у період розгляду відповідних документів.
 
4.12. Підставами для прийняття Нацкомфінпослуг рішення про відмову у видачі ліцензії є:
1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
2) невідповідність заявника згідно з поданими документами цим Ліцензійним умовам.

 

4.13. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих для отримання ліцензії, заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

 

4.14. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії з доданими до неї документами після усунення причин, що були підставою для відмови у видачі ліцензії.

 

4.15. Рішення Нацкомфінпослуг про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

 

4.16. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Нацкомфінпослуг оформляє ліцензію не пізніше п'яти робочих днів з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

 

4.17. Відповідальна особа Нацкомфінпослуг робить відмітку про дату прийняття документа, що підтверджує внесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

 

4.18. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленої ліцензії, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

 

4.19. Після видачі заявнику ліцензії Нацкомфінпослуг вносить відповідну інформацію до Реєстру протягом трьох робочих днів з дати видачі ліцензії.

 


V. Вимоги до ліцензіата при провадженні діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів в групах

 

5.1. Ліцензіат протягом строку дії ліцензії зобов'язаний дотримуватися вимог законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг",   "Про запобігання    та    протидію    легалізації    (відмиванню)    доходів,    одержаних злочинним шляхом", "Про захист прав споживачів" інших нормативно-правових актів,  внутрішніх  правил  та цих Ліцензійних умов.

 

5.2  Ліцензіат зобов’язаний формувати капітал та постійно дотримуватися критеріїв і нормативів діяльності відповідно до законодавства України.

 

5.3. Керівник ліцензіата та головний бухгалтер повинні відповідати Професійним вимогам та підвищувати свою кваліфікацію  не рідше одного разу на три роки.

 

5.4. Ліцензіат повинен мати власний веб-сайт (сторінку) в інтернеті та оприлюднювати на ньому:
 інформацію, розкриття якої передбачено статтею 121 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";
 внутрішні правила;
 актуальну інформацію про керівників ліцензіата, його відокремлені   підрозділи та керівників цих підрозділів, інформацію про дату створення та закриття кожної групи та кількість учасників в ній,  а також іншу інформацію, оприлюднення якої передбачено законодавством України.

 

5.5. Ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб за місцезнаходженням, зазначеним у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та ліцензії. Для забезпечення провадження діяльності відокремленим підрозділом ліцензіата, ліцензіат повинен мати у власності або в користуванні приміщення за місцезнаходженням такого підрозділу ліцензіата, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, встановленим цими  Ліцензійними умовами.
Приміщення, у якому ліцензіат провадить діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, повинно мати ступінь захисту, який дає змогу зберігати конфіденційність інформації про всі здійснені операції, пов’язані з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах.
Приміщення вважається повністю відокремленим у разі, якщо воно не використовується іншими особами, і це підтверджується документами, які передбачені підпунктом 10 пункту 3.2  цих Ліцензійних умов.
Загальна площа приміщення для провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах повинна становити не менше 50 кв. м. Таке приміщення має бути обладнане сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією, а також включати окремі кімнати, а саме: операційний зал та архів.

 

5.6. Ліцензіат повинен щоденно зберігати на окремому електронному носії інформацію про всі здійснені операції, пов’язані з веденням реєстру учасників груп.

 

5.7. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня їх виникнення подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі разом із документами, які підтверджують зазначені зміни,  або засвідченими в установленому порядку копіями таких документів.

 

5.8. Ліцензіат має право здійснювати діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, через свої відокремлені підрозділи на підставі отриманої ним ліцензії за умови виконання таких вимог:
1) інформація про такі відокремлені підрозділи має бути внесена до Реєстру;
2) повноваження щодо провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах мають бути передбачені в положеннях про відповідні відокремлені підрозділи ліцензіата;
3) дотримання відокремленими підрозділами вимог цих Ліцензійних умов.

 

5.9. Діяльність з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах повинна  бути виключним видом  діяльності  ліцензіата.  Ліцензіату  забороняється здійснювати іншу діяльність, не передбачену цими Ліцензійними умовами.

 

5.10. У   разі,  якщо  ліцензіат  запроваджує   нові   внутрішні   правила або якщо вносить до внутрішніх правил зміни, він протягом десяти робочих днів повинен подати ці зміни та/або нові внутрішні правила до Нацкомфінпослуг.

 

5.11. Ліцензіат повинен сформувати та підтримувати резервний капітал у розмірі, встановленому установчими документами ліцензіата, але не менше 15 відсотків його статутного капіталу, а також інші фонди, передбачені законодавством України або установчими документами ліцензіата.

 

Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу передбачається установчими документами ліцензіата, але не може бути меншим 5 відсотків суми його чистого прибутку.

 

5.12. Резервний капітал ліцензіата може бути використаний виключно:
на  покриття   можливої  нестачі   коштів  для   придбання  товарів у групах у  разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань учасниками групи;
на повернення коштів учаснику групи у разі розірвання договору про адміністрування;
для повернення грошових коштів учасникам групи у разі ліквідації ліцензіата, якщо об'єднаних коштів учасників групи буде недостатньо.

 

5.13. Кошти резервного капіталу розміщуються на поточних рахунках ліцензіата у банках.

 


VІ. Порядок надання фінансових послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах

 

6.1 Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах передбачає:
укладення договору з постачальником та визначення поточної ціни товару;
ознайомлення клієнтів з внутрішніми правилами, умовами договору про адміністрування та надання клієнтам інформації, визначеної законодавством;
укладення договорів про адміністрування;
формування групи;
повідомлення учасників групи про її створення;
внесення учасниками групи періодичних платежів та винагороди ліцензіату, відповідно до умов договорів про адміністрування;
можливість односторонньої відмови учасника групи, який не отримав товар, від договору про адміністрування протягом чотирнадцяти календарних днів з дати його укладення та повернення такому учаснику групи всіх сплачених ним коштів;
ведення ліцензіатом реєстру учасників груп, а також обліку періодичних платежів учасників груп;
можливість зміни поточної ціни товару;
можливість дострокового розірвання договору про адміністрування та повернення учаснику групи  внесених ним періодичних платежів;
можливість включення до групи нових учасників замість тих, договора з якими розірвано;
придбання ліцензіатом товару та  його розподіл між учасниками групи;
можливість укладення з отримувачем товару (учасником групи) або його поручителем договору застави або поруки (у разі наявності такої умови в договорі про адміністрування);
передача постачальником товару у власність отримувача товару;
закриття групи.

 

6.2. Ліцензіат укладає договір поставки з постачальником на постачання товарів для учасників групи. Договір поставки може бути укладений до або після формування групи, але цей договір має набути чинності до початку внесення учасниками групи періодичних платежів.

 

6.3. Ліцензіат зобов'язаний у договорі з постачальником зазначати, що він є адміністратором фінансових активів для придбання товарів у групах і діє в інтересах учасників групи.

 

6.4. Ліцензіат до укладанення з учасником групи договору про адміністрування зобов’язаний ознайомити його  з  внутрішніми    правилами, умовами договору про адміністрування та надати учаснику групи інформацію, визначену статтею 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

 

6.5. При укладанні договору про адміністрування ліцензіат зобов’язаний надати учаснику групи інформацію про місцезнаходження відокремлених підрозділів, де можуть обслуговуватися учасники групи. У разі зміни місцезнаходження таких відокремлених підрозділів, ліцензіат зобов’язаний письмово повідомити про це учасників групи протягом семи робочих днів з дати прийняття такого рішення керівництвом ліцензіата. У такому повідомлені повинно бути зазначено нове місцезнаходження відокремленого підрозділу.

 

 6.6.  Договір  про адміністрування має   відповідати   вимогам   статті 6  Закону України  "Про фінансові   послуги  та державне  регулювання   ринків  фінансових   послуг", Закону України "Про захист прав споживачів" іншим законам та нормативно-правовим актам,  а також обов'язково містити  такі положення:
найменування (прізвище, ім’я, по-батькові), місцезнаходження (місце проживання) та інші реквізити сторін договору;
зазначення номеру ліцензії, виданої Нацкомфінпослуг, та строк її дії;
предмет договору про адміністрування;
строк дії договору про адміністрування;
найменування товару (марка, модель);
кількість учасників групи;
поточна ціна товару, умови та порядок її зміни;
кількість періодичних платежів;
визначення умов, механізмів надання учаснику групи права на отримання товару та терміну отримання товару після надання такого права;
права сторін договору (у тому числі право учасника групи, який не отримав товар, односторонньо відмовитись від договору про адміністрування);
обов'язки сторін договору (у тому числі обов'язок учасника групи сплачувати періодичні платежі та винагороду ліцензіату на умовах, в порядку та в строки, передбачені договором про адміністрування, та обов'язки ліцензіата забезпечити адміністрування групи таким чином, щоб учасники групи були забезпечені правом на отримання товару на умовах договору про адміністрування, а також придбати товар для учасника групи та забезпечити його передачу постачальником у власність учасника групи в строки та на умовах, що передбачені договором про адміністрування);
розрахунок періодичних платежів та винагороди ліцензіата;
повна майнова відповідальність ліцензіата перед учасником групи за невиконання ліцензіатом зобов’язань по договору про адміністрування, наслідком чого стало невиконання усіма або окремими учасниками групи обов’язків по сплаті періодичних платежів, які мають надходити у фонд групи;
відповідальність сторін договору за невиконання або неналежне виконання умов договору про адміністрування, у тому числі у разі припинення ліцензіата;
процедура отримання товару учасником групи;
максимальний строк отримання товару учасником ;
порядок вирішення спорів між сторонами договору про адміністрування;
порядок зміни умов договору про адміністрування;
порядок припинення дії договору про адміністрування;
умови та наслідки дострокового розірвання договору про адміністрування за ініціативою ліцензіата або учасника групи;
інші умови за згодою сторін договору.
До договору про адміністрування додається довідка, складена ліцензіатом у довільній формі, про ознайомлення учасника групи з внутрішніми правилами, яка підписана учасником групи.
 
6.7. Договори про адміністрування разом зі  всіма додатками зберігаються протягом п'яти років після припинення сторонами всіх зобов'язань за ними, але не менше строку існування групи.

 

6.8. Зміни до договору про адміністрування оформлюються додатковою угодою до чинного договору.

 

6.9. Договір про адміністрування може бути розірваний в порядку, передбаченому законодавством України. У такому випадку ліцензіат має виконати зобов’язання перед учасниками групи, зокрема, передбачені пунктами 6.20 та 6.21 цих Ліцензійних умов.

 

6.10. Строк дії договору про адміністрування є однаковими для всіх учасників, що належать до однієї групи.

 

6.11. Учасники об'єднуються ліцензіатом в групи за принципом однаковості товару згідно з його технічними (споживчими) характеристиками (показниками). Періодичні платежі, сплачені учасниками групи в оплату поточної ціни товару, використаються ліцензіатом виключно на придбання товарів,  а в разі наявності тимчасово вільних коштів,  розміщуються  на депозитних рахунках у банках, окремо від власних коштів ліцензіата.
 
6.12. Використання періодичних платежів для  інших цілей, окрім як на виконання зобов'язань перед учасниками групи та цілей, передбачених в пункті 6.11 цих Ліцензійних умов, забороняється.

 

6.13. Ліцензіату забороняється створювати групи з невизначеною кількістю її учасників або змінювати кількість учасників групи після створення групи.

 

6.14. Датою створення групи є дата підписання наказу керівника ліцензіата про її створення.

 

6.15. Протягом семи робочих днів з дати створення групи ліцензіат письмово повідомляє про це всіх учасників цієї групи. У такому повідомленні зазначається дата створення групи.

 

6.16. Внесення учасниками групи періодичних платежів та сплата ними винагороди ліцензіату починається після  отримання від ліцензіата письмового повідомлення про дату створення групи.

 

6.17. Після створення групи ліцензіат має право включити до неї нового учасника групи у разі:
 заміни учасника групи, який вибув, новим учасником групи;
 повної сплати  новим учасником групи усіх періодичних платежів, здійснених учасником групи, який вибув;
повернення учаснику групи, який вибув, усіх внесених ним періодиодичних платежів за час перебування у групі.

 

6.18. Кількість учасників групи, що входять до неї,  визначається ліцензіатом  таким чином, щоб загальна сума щомісячних періодичних платежів, здійснених учасниками групи, була достатньою для придбання щонайменше однієї одиниці товару.

 

6.19. Учасник групи, який не отримав товар, має право односторонньо відмовитися від договору про адміністрування не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дати його укладення шляхом подання відповідної письмової заяви ліцензіату.

 

6.20. Якщо учасник групи скористався своїм правом односторонньої відмови від договору про адміністрування, такий договір вважається розірваним і учасник групи  звільняється від будь-яких зобов’язань за ним. Всі грошові кошти, сплачені таким учасником групи за договором про адміністрування, підлягають поверненню ліцензіатом у повній сумі не пізніше тридцяти календарних днів з дати отримання ліцензіатом заяви від учасника групи про односторонню відмову від договору.

 

6.21. При достроковому розірванні договору про адміністрування з учасником групи, який не отримав товар (крім односторонньої відмови учасника групи від договору про адміністрування), ліцензіат повинен повернути учаснику групи суму періодичних платежів, здійснених учасником групи, в строки, порядку та на умовах, визначених договором та  цими Ліцензійними умовами. Максимальний строк повернення зазначеної суми не може перевищувати двох місяців з дня закриття відповідної групи.

 

6.22. При достроковому розірванні договору про адміністрування з учасником групи, який отримав певний товар, такий учасник повинен сплатити повну поточну ціну товару, що діяла на дату розірвання договору,  за мінусом раніше сплачених ним періодичних платежів, та винагороду ліцензіату відповідно до договору. У такому випадку втрачають чинність укладені з учасником групи або його поручителем договори застави або поруки.

 

6.23. Учасники групи сплачують винагороду ліцензіату за надання ним послуг з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та періодичні платежі на умовах, в порядку та строки, визначені договором про адміністрування.
Розмір періодичних платежів визначається ліцензіатом щомісячно шляхом ділення поточної ціни товару на кількість періодичних платежів.
 
6.24. Ліцензіат відкриває в обраному ним банку на своє ім’я окремий поточний рахунок, на який будуть зараховуватися періодичні платежі учасників групи та винагорода ліцензіата.

 

6.25. Сплата винагороди ліцензіату та внесення періодичних платежів здійснюється в національній валюті України в безготівковій формі.

 

6.26. Ліцензіату забороняється отримувати інші платежі, крім передбачених цими Ліцензійними умовами.

 

6.27. У разі зміни поточної ціни товару  ліцензіат може змінювати  розмір періодичних  платежів та винагороди, які мають у подальшому вноситися учасниками групи з дати зміни поточної ціни товару, на умовах, в порядку та строки, визначені у договорі про адміністрування, при цьому, раніше сплачена учасниками групи сума періодичних платежів та винагороди не перераховується і не підлягає додатковій оплаті у зв’язку із зміною поточної ціни товару.

 

6.28. Про зміну поточної ціни товару ліцензіат письмово повідомляє всіх учасників цієї групи протягом семи робочих днів з дати отримання від постачальника документа, що підтверджує її зміну (далі – дата зміни поточної ціни товару). У такому повідомленні зазнаються:  дата зміни поточної ціни товару, нова поточна ціна товару, розмір періодичних платежів та винагороди, які мають у подальшому вноситися учасниками групи з дати зміни поточної ціни товару.

 

6.29. Сплачені учасником групи періодичні платежі не є власністю ліцензіата та не можуть бути передані учаснику групи у вільне розпорядження,  за вийнятком випадків їх повернення внаслідок розірвання договору про адміністрування.

 

6.30. Ліцензіат  повинен  вести в електронні формі (з можливістю роздрукування інформації) реєстр учасників груп, що має містити наступну інформацію:
дата створення групи;
номер або інша ознака групи;
прізвище, ім’я, по-батькові учасників групи;
порядкові номери учасників в групі;
паспортні дані учасників групи (серія, номер, дата видачі, ким виданий);
номера договорів про адміністрування, дати їх укладення;
перелік договорів про адміністрування, що розірвані за ініціативою однієї зі сторін;
перелік виконаних договорів про адміністрування;
перелік договорів про адміністрування, що визнані недійсними у встановленому законодавством порядку;
кількість періодичних платежів;
перелік учасників групи, що мають заборгованість по сплаті періодичних платежів у розмірі не більше двох періодичних платежів, із зазначенням суми прострочених періодичних платежів;
перелік учасників групи, що мають заборгованість по сплаті періодичних платежів у розмірі трьох та більше періодичних платежів, із зазначенням суми прострочених періодичних платежів;
дата закриття групи.

 

6.31. У разі створення двох або більше груп, ліцензіат повинен вести реєстр учасників груп по кожній групі.

 

6.32. Ліцензіат повинен здійснювати облік періодичних платежів учасників груп на окремому балансі, відокремлено від власних коштів ліцензіата.

 

6.33. Ліцензіат повинен не рідше ніж один раз на місяць придбавати для учасників групи та розподіляти між ними мінімальну кількість одиниць товару, визначену внутрішніми правилами та договорами про адміністрування. При цьому сума залишків коштів в фонді групи на кінець кожного місяця не повинна перевищувати поточну ціну товару, що діє у цьому місяці.

 

6.34. Учасник групи набуває право на отримання певного товару в постачальника за результатами розподілу цього товару в групі відповідно до внутрішніх правил та договору про адміністрування.

 

6.35. Ліцензіат письмово повідомляє учасників групи про місце, дату та час проведення розподілу товару.

 

6.36. Розподіл товару є відкритим заходом, ліцензіату забороняється встановлювати будь-які обмеження щодо присутності учасників груп під час розподілу товару.

 

6.37. Для проведення розподілу товару в групі ліцензіатом створюється комісія по розподілу товару (далі – комісія), склад і  кількість якої визначається ліцензіатом та  затверджується наказом керівника ліцензіата. До складу комісії можуть входити учасники групи.

 

 6.38. За результатами розподілу товару складається протокол, який підписують усі члени комісії. До протоколу обов’язково вносяться прізвища, імена, по-батькові, номери договорів про адміністрування та порядкові номери в групі отримувачів товару, а також можливі заперечення та особливі думки членів комісії.

 

6.39. Ліцензіат зобов’язаний на письмову вимогу учасника групи (отримувача товару) надати йому копію протоколу, підписаного всіма членами комісії.

 

 6.40. Після проведення розподілу товару ліцензіат виконує передбачені договором про адміністрування та внутрішніми правилами заходи для  передачі постачальником товару у власність отримувача товару.

 

6.41. Ліцензіат може вимагати укладення договору застави з отримувачем товару (учасником групи) або договору поруки з поручителем отримувача товару (учасника групи), якщо така умова визначена в договорі про адміністрування.

 

6.42. Якщо відповідно до умов договору про адмініструання отримувач товару (учасник групи) повинен укласти з ліцензіатом договір застави або поручитель отримувача товару (учасника групи) повинен укласти з ліцензіатом договір поруки, але у визначені в договорі строки ця умова не виконана з вини отримувача товару (учасника групи) або його поручителя, ліцензіат анулює право на отримання товару таким отримувачем товару (учасником групи) та проводить розподіл цього товару відповідно до умов договору про адміністрування та внутрішніх правил.

 

6.43. Після припинення дії всіх договорів про адміністрування з учасниками цієї групи, ліцензіат закриває групу. Датою закриття групи є дата підписання відповідного наказу керівником ліцензіата, та яка не може настати пізніше ніж через п’ять робочих днів з дати закінчення строку дії договору про адміністрування.

 


VII. Вимоги до капіталу, якості активів, платоспроможності та ліквідності ліцензіата

 

7.1. Статутний капітал ліцензіата повинен відповідати нормам чинного законодавства України. Статутний капітал має бути внесений в повному обсязі на дату подання заяви про видачу ліцензії.

 

7.2.  Власний капітал ліцензіата не може бути менший 5 млн. грн. на дату подання заяви про видачу ліцензії. 

 

7.4. Норматив   платоспроможності  ліцензіата визначається    як    співвідношення власного   капіталу   ліцензіата   та   сумарних   активів,   зважених  за ступенем ризику, та повинен бути не меншим ніж 8 %.

 

7.5. Для розрахунку коефіцієнта платоспроможності активи ліцензіата поділяються на групи за ступенем ризику та підсумовуються з урахуванням відповідних коефіцієнтів зваження. Активи ліцензіата та періодичні платежі учасників груп, які обліковуються на окремому балансі, поділяються на групи за ступенем ризику:

 

1 група - з коефіцієнтом зваження 0 відсотків:
грошові кошти у касі та у дорозі;
гроші на рахунках у банках;
державні цінні папери;
активи, забезпечені державними гарантіями;

 

2 група - з коефіцієнтом зваження 20 відсотків:
банківські метали;
активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків;

 

3 група - з коефіцієнтом зваження 50 відсотків:
активи, які є правами вимоги до учасників групи щодо внесення періодичних платежів у рахунок оплати поточної ціни товару, придбаного для них в групі,  та забезпечені заставою відповідно до Закону України „Про заставу” та до складу яких не входять прострочені періодичні платежі;
сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів;
активи, які є правами вимоги до юридичних осіб та не увійшли до 2 групи;

 

4 група - з коефіцієнтом зваження 100 відсотків:
активи, які є правами вимоги до учасників групи щодо внесення періодичних платежів у рахунок оплати поточної ціни товару, придбаного для них в групі,  та забезпечені заставою відповідно до Закону України „Про заставу” та які містять не більше двох прострочених періодичних платежів;
інші види активів;

 

5 група - з коефіцієнтом зваження 150 відсотків:
активи, які є правами вимоги до учасників групи щодо внесення періодичних платежів у рахунок оплати поточної ціни товару, придбаного для них в групі, та забезпечені заставою відповідно до Закону України „Про заставу” та які містять три та більше просторочених платежів.

 

7.6. Здатність ліцензіата забезпечити своєчасне виконання своїх поточних зобов'язань визначається нормативом поточної ліквідності.

 

7.7. Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення  ліквідних  активів  до  поточних зобов'язань та не повинен бути меншим ніж 100%.

 

7.8. До ліквідних активів при розрахунку нормативу поточної ліквідності включаються:
грошові кошти на рахунках у банках, у тому числі періодичні платежі, внесені учасниками групи у поточному місяці, але ще не використані на придбання товарів.

 

7.9. До поточних зобов'язань включаються:
не виконані на кінець звітного місяця зобов’язання щодо придбання товару для учасників групи у поточному місяці, визначені за поточною ціною товару, строк виконання яких наступив;
не виконані зобов’язання щодо повернення періодичних платежів  учасникам групи у поточному місяці у разі дострокового розірвання договорів про адміністрування, враховуючи термін виплати, зазначений у цих договорах;
інші поточні зобов'язання, які не сплачені на останній день поточного місяця.

 

VIII. Переоформлення ліцензії

 

8.1. Підставами для переоформлення ліцензії є зміна найменування ліцензіата або зміна його місцезнаходження.

 

8.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів після реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Нацкомфінпослуг такі документи:
1) заяву про переоформлення ліцензії, складену згідно з додатком 2;
2) оригінал ліцензії, яка підлягає переоформленню;
3) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів щодо найменування або місцезнаходження;
4) виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відповідні зміни;
5) копію платіжного документа про внесення плати за переоформлення ліцензії.

 

8.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про переоформлення ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та всіх необхідних документів, що додаються до заяви. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг оформлює заявнику ліцензію на новому бланку.

 

8.4. У разі переоформлення ліцензії Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення.

 

8.5. Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, яка переоформлюється.

 

8.6. Повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

IX. Видача дубліката ліцензії

 

9.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:
1) втрата ліцензії;
2) пошкодження ліцензії.

 

9.2. У разі втрати або пошкодження ліцензії ліцензіат подає до Нацкомфінпослуг такі документи:
1) заяву про видачу дубліката ліцензії, складену згідно з додатком 3;
2) примірник оголошення в друкованих засобах масової інформації про втрату ліцензії (у разі втрати ліцензії);
3) оригінал ліцензії (у разі пошкодження);
4) копію платіжного документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

 

9.3. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу дубліката ліцензії протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та всіх необхідних документів. Не пізніше п'яти робочих днів з дати прийняття рішення про видачу дубліката Нацкомфінпослуг оформлює ліцензіату дублікат ліцензії.

 

9.4. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідної інформації до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

9.5. Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії ліцензії, що втрачена або пошкоджена.

 

9.6. Повідомлення про прийняття рішення про видачу дубліката ліцензії надсилається (видається) ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

 

X. Тимчасове зупинення та/або анулювання ліцензії

 

10.1. Підставами для тимчасового зупинення дії ліцензії можуть бути:
1) невиконання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов;
2) початок відповідно до законодавства процедури ліквідації ліцензіата;
3) повторне аналогічне порушення ліцензіатом протягом року вимог Ліцензійних умов, за яке вже було застосовано заходи впливу;
4) застосування заходів впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації, затвердження плану відновлення фінансової стабільності фінансової установи;

 

10.2. Дія тимчасово зупиненої ліцензії може бути поновлена за рішенням Нацкомфінпослуг у разі усунення порушень, що були підставою для її тимчасового зупинення.

 

10.3. Строк тимчасового зупинення дії ліцензії обмежений строком дії ліцензії.

 

10.4. У разі, якщо строк ліцензії, дія якої була тимчасово зупинена, закінчився, нова ліцензія може бути видана заявнику не раніше дати усунення порушення, що стало підставою для тимчасового зупинення дії попередньо виданої ліцензії.

 

10.5. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:
1) звернення ліцензіата із заявою про анулювання ліцензії;
2) рішення ліцензіата про державну реєстрацію припинення юридичної особи;
3) виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих ліцензіатом для одержання ліцензії;
4) ліквідація чи реорганізація ліцензіата відповідно до законодавства України;
5) неусунення ліцензіатом протягом строку, визначеного рішенням Нацкомфінпослуг, порушень цих Ліцензійних умов, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії;
6) рішення Нацкомфінпослуг про виключення інформації про ліцензіата з Реєстру;
7) провадження ліцензіатом діяльності, що потребує ліцензування згідно із законом, у разі тимчасового зупинення дії ліцензії.

 

10.6. У разі прийняття ліцензіатом рішення про анулювання ліцензії до Нацкомфінпослуг подається заява, складена згідно з додатком 4.
До заяви про анулювання повинні додаватися такі документи:
1) копія рішення ліцензіата про звернення до Нацкомфінпослуг із заявою про анулювання ліцензії відповідно до законодавства, засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата;
2) довідка про виконання всіх договірних зобов'язань про надання фінансових послуг, підписана керівником і головним бухгалтером ліцензіата, підписи яких засвідчені печаткою ліцензіата;
3) висновок аудитора, унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ, про відсутність у ліцензіата невиконаних зобов'язань перед учасниками групи;
4) оригінал (дублікат) ліцензії.

 

10.7. У разі отримання заяви про анулювання ліцензії та всіх необхідних документів Нацкомфінпослуг приймає рішення про анулювання ліцензії протягом тридцяти днів з дати надходження заяви.

 

10.8. Повідомлення про прийняття рішення про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата надсилається ліцензіату протягом трьох робочих днів з дати прийняття Нацкомфінпослуг відповідного рішення.

 

10.9. Інформація про анулювання ліцензії за заявою ліцензіата вноситься до Реєстру не пізніше трьох робочих днів з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про анулювання ліцензії.

 

10.10. У разі анулювання ліцензії як застосування заходу впливу ліцензіат може отримати нову ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активі для придбання товарів у групах не раніше ніж через рік з дати прийняття Нацкомфінпослуг рішення про анулювання попередньої ліцензії.

 

10.11. Рішення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Нацкомфінпослуг.

 

XI. Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов

 

11.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

 

11.2. Інші органи виконавчої влади здійснюють контроль за діяльністю ліцензіатів у межах своєї компетенції.

 

11.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства України, яким регулюється діяльність небанківських фінансових установ, та цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

 

 

Член Нацкомфінпослуг                                                                 Бурмака М. О.

 

 

 

 

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru