Об издательстве Подписка Наука Реклама Распространение Отчетность ПартнерыМедиа Контакты RSS RRS | Добавить в избранное в избранное |
Издательский дом
Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Наука

Журнал «Фінансові послуги» НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗБІРНИК

 

 

 

 

Журнал інформує наукову спільноту та практиків про дослідження актуальних проблем економічної теорії, теорії фінансів, банківської справи, страхування та ризик-менеджменту, державного управління, економіки підприємства, статистики, обліку та аудиту, міжнародної економіки, а також шляхи їх вирішення.


АтестованоВищою атестаційною комісією України. Наказ Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017.

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №22650-12550ПР від 24.03.2017.

Співзасновники виданняКиївський національний університет імені Тараса Шевченка та товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Україна Бізнес».

Видавецьтовариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Україна Бізнес».

 

ISSN 2076-4561

Key title: Finansovye uslugi

Abbreviated key title: Finans. uslugi

 

ISSN 2522-1574

Key title: Finansovye uslugi (Online)

Abbreviated key title: Finans. uslugi (Online)

 

Загальна інформація

 • випускаються як збірник, а також у вигляді тематичних випусків по окремим темам;
 • статті публікуються українською, російською або англійською мовами;
 • до публікації у збірнику приймаються статті, огляди, дискусійні матеріали та ін.;
 • статті проходять професійне рецензування та рекомендуються до друку редакційною колегією;
 • остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей. 

Повні тексти наукових статей, що опубліковані в журналі "Фінансові послуги" розміщені на сайті у вільному доступі.


Вартість публікації статті - 750 грн.

 • для студентів діє знижка - 350 грн.
 • термінова публікація   - 990 грн.

 

Вартість розміщення для членів редколегії та співробітників Київського національного університету імені Тараса Шевченка діє пільгова цінова політика, а саме:

 • одноосібна стаття члена редколегії та професора – за домовленістю ;
 • одноосібна стаття доцента та стаття у співавторстві із членом редколегії – 500 грн.;
 • одноосібна стаття асистента, аспіранта та інші статті у співавторстві – 400 грн.

Вартість публікації статей для авторів, які не є співробітниками Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 750 грн.

 

Автор отримує 1 примірник збірника. За додаткову оплату можна замовити необхідну кількість збірників.

 

Графік виходу журналу «Фінансові послуги» у 2018 році

Номер випуску журналу

Дедлайн прийому статей

Розміщення електронної версії журналу на сайті / розсилка pdf-версії журналу

Поштова розсилка друкованої версії журналу

№1 / 2018

16.02.2018 р.

Протягом 20 - днів після дати дедлайну прийому статей

Протягом 30 - днів після дати дедлайну прийому статей

№2 / 2018

20.04.2018 р.

№3 / 2018

15.06.2018 р.

№4 / 2018

17.08.2018 р.

№5 / 2018

19.10.2018 р.

№6 / 2018

21.12.2018 р.

  

 

avtorska_dovdka.docx [12,45 Kb] (cкачиваний: 214) 


vymohy_oformlennya_2018.docx [26,35 Kb] (cкачиваний: 43)stattya_pryklad_2018.docx [15,67 Kb] (cкачиваний: 44)

 


Розміщення нашої журналу в міжнародних наукомістких базах, репозитаріях та пошукових системах:


Google Scholar  


 

Вимоги до оформлення статей для подачі до друку в журналі «Фінансові послуги»

 

1. Вимоги щодо змісту статті

Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.

 

2. Технічні вимоги щодо оформлення тексту статті

2.1. Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.

2.2. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word.

2.3. Рекомендований обсяг рукопису – не менше 10 друкованих сторінок (14-20 тис. знаків).

2.4. Формат сторінки – А4, книжковий. Параметри сторінки: поля верхні, нижні, зліва, праворуч – по 2,0 см.

2.5. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,75 см, шрифт тексту − Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Текст подається відредагований з точки зору граматики, орфографії та стилістики.

2.6. Структура статті

2.6.1. Індекс УДК − у верхньому лівому кутку сторінки.

http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=uk&pr=Y

2.6.2. Код Тематичного класифікатора Journal of Economic Literature (JEL) − у верхньому лівому кутку сторінки.

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

2.6.3. Ініціали, прізвища всіх авторів (не більше, ніж 3 особи), вчений ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, назва місця роботи / навчання – вирівнювання по лівому краю сторінки.

2.6.4. Назва статті по центру сторінки трьома мовами – українською, російською, англійською (5-9 слів відповідно до змісту статті; без словосполучень таких, як «Дослідження питання …», «Деякі питання …», «Проблеми …», «Шляхи …» тощо.; скорочення можна використовувати тільки загальноприйняті). Текст назви оформляється великими літерами, кегель – 14, напівжирний.

2.6.5. Анотація до статті виконується українською, російською та англійською мовами. Обсяг – 100 слів.

2.6.6. Ключові слова українською, російською та англійською мовами, в обсязі 5-7 слів.

Текст анотації та ключових слів оформлюється кеглем 12, міжрядковий інтервал − 1,0.

2.6.7. Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Текст основної частини статті оформлюється у кеглі 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Заголовки елементів основного тексту статті виділяються напівжирним шрифтом.

2.7. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1. Оцінка динаміки кредитного портфелю банків України за період 31.12.2010 – 31.12.2016 рр.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація страхових послуг).

Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом.

Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині.

2.8. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку.

2.9. При наборі слід вимкнути автоматичний «м'який» перенос (заборонені «примусові» переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша «Tab»).

2.10. Прізвище та ініціали вчених / експертів, які згадуються у тексті статті, повинні бути між собою з’єднані за допомогою «нерозривного» пробілу (комбінація клавіш Ctrl + ⇧ Shift + Пробіл).

2.11. Список літератури повинен включати не менше 6 джерел.

Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою.

Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела.

Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела.

Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування.

Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті.

Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається.

 

Файли статті обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf. Назви файлів мають відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко –Petrenko_statja.doc). 

 

 

Файли з рукописом статті та авторською довідкою надсилаються на E-mail: nauka@ukrbizn.com

Тел.: (044) 238 68 38

 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 

Головний редактор:

Базилевич Віктор Дмитрович, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

 

Заступники головного редактора

Науковий редактор:

Пікус Руслана Володимирівна, канд. екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Випускаючий редактор:

Степанов Михайло Миколайович, д-р техн. наук, ст. наук. співр. (ТОВ «Видавничий дім «Україна Бізнес», Україна)

Відповідальний секретар:

Тригуб Олена Володимирівна, канд. екон. наук (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

 

Члени редколегії:

Алексеєнко Людмила Михайлівна, д-р екон. наук, проф. (Тернопільський національний економічний університет, Україна)

Васильченко Зоя Миколаївна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Варналій Захарій Степанович, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Гражевська Надія Іванівна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Жилінська Оксана Іванівна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Ігнатюк Анжела Іванівна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Купалова Галина Іванівна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Лобозинська Софія Миколаївна, д-р екон. наук, проф. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна)

Лютий Ігор Олексійович, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Майорова Тетяна Володимирівна, д-р екон. наук, проф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Україна)

Малік Микола Йосипович, д-р екон. наук, проф., академік НААН (ННЦ «Інститут аграрної економіки», Україна)

Петровський Микола Васильович, канд. філ. наук, доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Приказюк Наталія Валентинівна, канд. екон. наук, доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Примостка Людмила Олександрівна, д-р екон. наук, проф. (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», Україна)

Рожко Олександр Дмитрович, д-р екон. наук, доц. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Старостіна Алла Олексіївна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Степанов Микола Михайлович, канд. техн. наук (ТОВ «Видавничий дім «Україна Бізнес», Україна)

Ткаченко Наталія Володимирівна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Филюк Галина Михайлівна, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)

Філонюк Олександр Феодосійович, канд. наук з держ. управління (Ліга страхових організацій України, Україна)

Черняк Олександр Іванович, д-р екон. наук, проф. (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна)


Наши партнеры

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архив номеров Архив номеров Архив номеров


Новости издательства
Анонсы
Фото
Видео
Финансовая отчетность компаний
Актуальное интервью
Научные статьи

 


 
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
   
"Камелія" квіти від виробника
 
 

  
 

 
МЕДИА-ПАРТНЕРЫ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Белый каталог сайтов

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru