Об издательстве Подписка Наука Реклама Распространение Отчетность ПартнерыМедиа Контакты RSS RRS | Добавить в избранное в избранное |
Издательский дом
Для содержимого этой страницы требуется более новая версия Adobe Flash Player.

Получить проигрыватель Adobe Flash Player

Наука

 

Журнал «Фінансові послуги» НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЗБІРНИК

 

 

 

 

Журнал інформує наукову спільноту та практиків про дослідження актуальних проблем економічної теорії, теорії фінансів, банківської справи, страхування та ризик-менеджменту, державного управління, економіки підприємства, статистики, обліку та аудиту, міжнародної економіки, а також шляхи їх вирішення.


АтестованоВищою атестаційною комісією України. Наказ Міністерства освіти і науки України № 996 від 11.07.2017.

Зареєстровано: Міністерством юстиції України. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації КВ №22650-12550ПР від 24.03.2017.

Співзасновники виданняКиївський національний університет імені Тараса Шевченка та товариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Україна Бізнес».

Видавецьтовариство з обмеженою відповідальністю «Видавничий дім «Україна Бізнес».

 

Загальна інформація

 • випускаються як збірник, а також у вигляді тематичних випусків по окремим темам;
 • статті публікуються українською, російською або англійською мовами;
 • до публікації у збірнику приймаються статті, огляди, дискусійні матеріали та ін.;
 • статті проходять професійне рецензування та рекомендуються до друку редакційною колегією;
 • остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей. 

Вартість публікації статті складає 275 грн. за статтю до 4 сторінок. Оплата за розміщення статті здійснюється лише після проходження рецензування і підписання Договору про надання послуг.

Вартість розміщення на початку статті фото автора складає 50 грн.

Автор отримує 1 примірник збірника. За додаткову оплату можна замовити необхідну кількість збірників.

 

 

 

avtorska_dovdka.docx [12,45 Kb] (cкачиваний: 126) 


vimogi_oformlennya.docx [20,42 Kb] (cкачиваний: 37)


stattya_priklad.docx [16,98 Kb] (cкачиваний: 42)


 

 

Вимоги до оформлення статейдля подачі до друку в журналі «Фінансові послуги»

 

1. Вимоги щодо змісту статті

Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.

Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.

   

2. Технічні вимоги щодо оформлення тексту статті 

2.1. Статті публікуються українською, англійською та російською мовами. 

2.2. Текст статті набирається в редакторі Microsoft Word. 

2.3. Рекомендований обсяг рукопису – не менше 10 друкованих сторінок (14-20 тис. знаків). 

2.4. Формат сторінки – А4, книжковий. Параметри сторінки: поля верхні, нижні, зліва – 2,0 см, праворуч  – 1,5 см. 

2.5. Перші рядки всіх абзаців з відступом 0,75 см, шрифт тексту − TimesNew Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Текст подається відредагований з точки зору граматики, орфографії та стилістики.

2.6. Структура статті 

2.6.1. Індекс УДК − у верхньому лівому кутку сторінки. 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?id=18549&lang=uk&pr=Y 

2.6.2. Код Тематичного класифікатора JournalofEconomicLiterature (JEL) − у верхньому лівому кутку сторінки. 

https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 

2.6.3. Ініціали, прізвища всіх авторів (не більше, ніж 3 особи), вчений ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), посада, назва місця роботи / навчання – вирівнювання по лівому краю сторінки. 

2.6.4. Назва статті по центру сторінки трьома мовами – українською, російською, англійською (5-9 слів відповідно до змісту статті; без словосполучень таких, як «Дослідження питання …», «Деякі питання …», «Проблеми …», «Шляхи …» тощо.; скорочення можна використовувати тільки загальноприйняті). Текст назви оформляється великими літерами, кегель – 14, напівжирний. 

2.6.5. Анотація до статті виконується українською, російською та англійською мовами. Обсяг – 250 слів. 

2.6.6. Ключові слова українською, російською та англійською мовами, в обсязі 5-7 слів. 

Текст анотації та ключових слів оформлюється кеглем 12, міжрядковий інтервал − 1,0. 

2.6.7. Основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими або практичними завданнями; 
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; 
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 
 • формулювання цілей статті (постановка завдання); 
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 
 • висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.

Текст основної частини статті оформлюється у кеглі 14, міжрядковий інтервал – 1,5. Заголовки елементів основного тексту статті виділяються напівжирним шрифтом.

2.7. Кількість табличного матеріалу та ілюстрацій повинна бути доречною. Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер (наприклад, Таблиця 1. Оцінка динаміки кредитного портфелю банків України за період 31.12.2010 – 31.12.2016 рр.) і назву (друкується над таблицею посередині жирним шрифтом). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказують під кожною ілюстрацією (наприклад, Рис. 2. Класифікація страхових послуг). 

Рисунки, виконані у MS Word, потрібно згрупувати; вони повинні бути єдиним графічним об’єктом. 

Таблиці, рисунки друкуються вбудованим редактором Microsoft Word і розміщуються посередині. 

2.8. Формули виконуються за допомогою вбудованого редактора формул MS Equation курсивом і нумеруються з правого боку. 

2.9. При наборі слід вимкнути автоматичний «м'який» перенос (заборонені «примусові» переноси – за допомогою дефісу). Абзаци позначати тільки клавішею «Enter», не застосовувати пробіли або табуляцію (клавіша «Tab»). 

2.10. Список літератури повинен включати не менше 6 джерел. 

Посилання на літературу в тексті необхідно давати в квадратних дужках, наприклад, [3, с. 35; 8, с. 56-59], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого крапкою з комою. 

Всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела. 

Всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела. 

Назви праць у списку літератури розташовуються в порядку цитування. 

Якщо в огляді літератури або далі по тексту Ви посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури після статті. 

Скорочення слів і словосполучень, окрім загальноприйнятих, не допускається. 

Файли статті та довідки про автора обов’язково повинні бути збережені в форматі .doc або .rtf. Назви файлів мають відповідати прізвищу автора (наприклад: Петренко – Petrenko_dovidka.doc або Petrenko_statja.doc). 

 

Файли з рукописом статті та авторською довідкою надсилаються на E-mail: nauka@ukrbizn.com

Тел.: (044) 238 68 38


Наши партнеры

                                                  

  

                                                                        

 

              

                                             

  

                                                  Дедал Инфо             

   

                                                           

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архив номеров Архив номеров Архив номеров


Новости издательства
Анонсы
Фото
Видео
Финансовая отчетность компаний
Актуальное интервью
Научные статьи

 


 
 
 
  
 
 
 

  
 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 

 
ЗАКОНОДАВСТВО ТА СУДОВА ПРАКТИКА
 

   
"Камелія" квіти від виробника
 

   
  


   
 
 

  
 

 

  

НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Белый каталог сайтов

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru