Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

ОГЛЯД ринків фінансових послуг та підсумки діяльності небанківських фінансових установ за 2011 рік (частина 1)

 

 

 

І. Загальна характеристика ринків небанківських фінансових послуг

 

Фінансовий сектор – одна з найважливіших сфер національної економіки, де відбувається формування та розподіл фінансових ресурсів і послуг, та яка пов'язана з діяльністю фінансових установ. Фінансовий ринок забезпечує накопичення і розподіл інвестиційних ресурсів та надання фінансових послуг, взаємодію надавачів і споживачів цих послуг за правилами, визначеними законами та іншими актами законодавства.

Активи небанківських фінансових установ все ще залишаються незначними у порівнянні з активами комерційних банків. Так, разом активи комерційних банків та небанківських фінансових установ станом на 31.12.2011 становили 1 134,2 млрд.грн., у тому числі банків – 1 054,3 млрд.грн. (93%), небанківських фінансових установ – 79,9 млрд.грн. (7%).

Станом на 31.12.2011 в Державному реєстрі фінансових установ налічувалося 1979 небанківських фінансових установ (442 – страхові компанії, 613 – кредитні спілки, 96 – недержавні пенсійні фонди, 251 – фінансові компанії, 456 – ломбарди та ін.). У порівнянні з попередніми роками кількість небанківських фінансових установ поступово зменшується (з -1% до -1,5% на рік).

Обсяг загальних активів небанківських фінансових установ у 2010-2011 роках набув тенденції щодо зростання.

Розмір активів небанківських фінансових установ на кінець 2011 року у порівнянні до 2010 року збільшився на 14,3% і склав 79,9 млрд.грн. З них найбільшу частку становлять активи страховиків (60,2%), фінансових компаній (22%) та активи кредитних установ (у сукупності 14,8%). Найбільші темпи приросту активів спостерігаються у фінансових компаній (+70%). Позитивні тенденції зростання у 2011 році також мали місце у інших кредитних установ (+56,2%) та ломбардів (+35,5%).

У 2011 році на окремих ринках небанківських фінансових послуг мало місце значне зростання обсягів наданих послуг – від 33,1% до 46,6% збільшились обсяги кредитування іншими кредитними установами, ломбардами, юридичними особами публічного права, що свідчить про відсутність доступу споживачів фінансових послуг до кредитних ресурсів та зниження платоспроможності населення, в результаті чого споживачі вимушені користуватися дрібними та короткостроковими кредитами (таблиця 1).

Водночас, на ринку кредитної кооперації мало місце значне скорочення діяльності по залученню коштів від населення та обсягів кредитування – на 39% та 33,2% відповідно, що є наслідком зменшення обсягу нового кредитування, а також відтоку вкладів членів кредитних спілок та волатильності рівня платоспроможності позичальників.

У секторі страхування має місце стабілізація обсягів наданих послуг у 2011 році у порівнянні з 2010 роком: надходження страхових платежів зменшилось лише на 1,7%.

 

Таблиця 1

 

Обсяги фінансових послуг у 2010-2011 роках

 

 

 

За видами установ

2010

(млн.грн.)

2011

(млн.грн.)

темпи приросту 2010/2011

відносні,

у %

абсолютні

Страхові компанії

- надходження страхових премій

(за січень-грудень)

23 081,7

22 693,5

-1,7%

-388,2

Кредитні спілки

- видані кредити

(залишок на кінець періоду)

3 349,5

2 237,4

-33,2%

-1 112,1

- внески на депозитні рахунки (залишок на кінець періоду)

1 945,0

1 185,5

-39,0%

-759,5

Фінансові компанії

- обсяг послуг*

7 248,4

8 097,3

+11,7%

+848,9

Юридичні особи публічного права

- видані кредити

(залишок на кінець періоду)

2 421,4

3 116,3

+28,7%

+694,9

Інші кредитні установи

- видані кредити

(залишок на кінець періоду)

1 408,4

2 064,9

+46,6%

+656,5

Недержавні пенсійні фонди

- пенсійні внески

(залишок на кінець періоду)

925,4

1 102,0

+19,1%

+176,6

Ломбарди

- видані кредити під заставу

(за січень-грудень)

5 503,1

7 325,1

+33,1%

+1 822,0

 

* надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів, надання позик, надання порук (поручительств), фінансовий лізинг (вартість укладених договорів фінансового лізингу), надання гарантій, факторинг

 

В цілому за результатами 2011 року спостерігається поліпшення бізнес-клімату й створення сприятливих умов для надходження інвестицій, що позитивно впливає на пожвавлення економічних  процесів в небанківському фінансовому секторі.

 

ІІ. Підсумки діяльності страхових компаній за 2011 рік

 

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом на 31.12.2011 становила 442, у тому числі СК "life"[1] – 64 компанії, СК "non-life" – 378 компаній, (станом на 31.12.2010 – 456 компаній, у тому числі СК "life" – 67 компаній, СК "non-life" – 389 компаній).

У 2011 році на ринку страхування не відбувалося значних змін основних показників діяльності: активи страховиків та обсяги наданих ними страхових послуг залишилися майже на рівні кінця 2010 року.

Спостерігалося макроекономічне відновлення ринку страхування. Так, за 2011 рік частка валових страхових премій у відношенні до ВВП становила 1,7%, що на 0,4 в.п. менше в порівнянні з 2010 роком та на 0,5 в.п. менше в порівнянні з показником 2009 року; водночас, частка чистих страхових премій у відношенні до ВВП за 2011 рік становила 1,36%, що на 0,13 в.п. більше в порівнянні з відповідним показником 2010 року та на 0,02 в.п. менше в порівнянні з відповідним показником 2009 року.

У порівнянні з 2010 роком на 388,2 млн. грн. (-1,7%) зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, обсяг чистих страхових премій[2] істотно збільшився на 4 642,3 млн. грн. (+34,8%). Основним фактором зростання  чистих страхових премій у порівнянні з 2009 роком стало зменшення обсягу внутрішнього перестрахування на 5 030,4 млн. грн. (-51,6%). При цьому операції з вихідного перестрахування з перестраховиками-нерезидентами у 2011 році в порівнянні з 2012 роком зросли на 191,4 млн. грн. (+19,3%).

У порівнянні з 2010 роком на 20,3% зменшилися валові страхові виплати/відшкодування, обсяг чистих страхових виплат зменшився на 20,2%. На зменшення чистих страхових виплат, в першу чергу, вплинули такі зміни: на  1 215,0 млн. грн. (-59,5%) зменшилися виплати зі страхування фінансових ризиків, на 393,8 млн. грн. (-22,2%) – зі страхування наземного транспорту, на 103,5 млн. грн. (-67,6%) зменшилися виплати зі страхування кредитів. При цьому на 157,8 млн. грн. (+20,8%) збільшилися виплати зі страхування ОСЦПВ (що пояснюється змінами умов надання страхових послуг з цього виду страхування – збільшенням лімітів відповідальності страховика), на 64,3 млн. грн. (+57,6%) – страхування майна, на 48,1 млн. грн. (більше ніж у 9 разів) – страхування цивільної авіації.

У 2011 році мала місце тенденція щодо подальшого зниження рівня як валових, так і чистих страхових виплат: рівень виплат за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком продовжував знижуватися з 26,4% до 21,4% та з 44,2% до 26,2% відповідно. Ця тенденція збереглася за рахунок значного зниження страхових виплат при майже незмінному обсязі надходжень страхових платежів.

Водночас, структура надходжень валових страхових премій дещо змінилася: у 2011 році порівняно з 2010 роком на 1 073,0 млн. грн. (-24,5%) зменшилися надходження страхових платежів зі страхування майна, на                131,2 млн. грн. (-53,7%) – зі страхування виданих гарантій (порук); на 305,7 млн. грн. (+35,6) зросли страхові платежі з медичного страхування, на 227,4 млн. грн. (+51,0%) – зі страхування від нещасних випадків, на 90,7 млн. грн. (в 4,4 рази) – зі страхування залізничного транспорту.

Станом на кінець 2011 року показники загальних активів страхових компаній, обсягу сплачених статутних капіталів та сформованих страхових резервів незначною мірою відхиляються від аналогічних показників станом на кінець 2010 року. Так, загальні активи страховиків у 2011 році зросли на 6,4%, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів – на 3,4%, а страхові резерви зменшилися на 1,7%. Обсяг сплачених статутних капіталів неістотно знизився – на 2,3%. Таким чином, у цілому, страхові компанії протягом 2011 року не зменшили рівень своєї фінансової стійкості.

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка представлені в таблиці 2.[1] Скорочення: CК "Life" – страхові компанії, що здійснюють страхування життя, СК "non-Life" – страхові компанії, що здійснюють страхування видів, інших, ніж страхування життя.

[2] Чисті страхові премії (виплати) – розраховані як валові страхові премії (виплати) за мінусом частки страхових премій (виплат), які сплачуються перестраховикам-резидентам (компенсовані перестраховиками-резидентами).

 

Таблиця 2

 

Основні показники діяльності страхового ринку та його динаміка

 

 

2009

2010

2011

Темпи приросту

2010/ 2009

2011/ 2010

%

%

Кількість договорів страхування, укладених протягом звітного періоду, тис. одиниць

Кількість договорів, крім договорів з обов’язкового страхування від нещасних випадків на транспорті, у тому числі:

22 343,2

26 340,5

30 224,5

+17,9

+14,7

- зі страхувальниками-фізичними особами

19 187

23 135,8

26 418,7

+20,6

+14,2

Кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті

552 629,0

592 771,5

587 768,0

+7,3

-0,8

Страхова діяльність, млн. грн.

Валові страхові премії, у тому числі:

20 442,1

23 081,7

22 693,5

+12,9

-1,7

    зі страхування життя

827,3

906,5

1 346,4

+9,6

+48,5

Валові страхові виплати, у тому числі:

6 737,2

6 104,6

4 864,0

-9,4

-20,3

    зі страхування життя

62,7

52,6

70,6

-16,1

+34,2

Рівень валових виплат, %

33,0%

26,4%

21,4%

-

-

Чисті страхові премії

12 658,0

13 327,7

17 970,0

+5,3

+34,8

Чисті страхові виплати

6 056,4

5 885,7

4 699,2

-2,8

-20,2

Рівень чистих виплат, %

47,8%

44,2%

26,2%

-

-

Перестрахування, млн. грн.

Сплачено на перестрахування, у тому числі:

8 888,4

10 745,2

5 906,2

+20,9

-45,0

- перестраховикам-резидентам

7 784,1

9 753,9

4 723,5

+25,3

-51,6

- перестраховикам-нерезидентам

1 104,3

991,3

1 182,7

-10,2

+19,3

Виплати, компенсовані перестраховиками, у тому числі:

967,9

508,6

731,6

-47,5

+43,8

- перестраховиками-резидентами

680,8

219,0

164,8

-67,8

-24,7

- перестраховиками-нерезидентами

287,1

289,6

566,8

+0,9

+95,7

Отримані страхові премії від перестрахувальників-нерезидентів

242,1

192,3

429,1

-20,6

+123,1

Виплати, компенсовані перестрахувальникам-нерезидентам

1 050,4

1 837,1

578,0

+74,9

-68,5

Страхові резерви, млн. грн.

Обсяг сформованих страхових резервів

10 141,3

11 371,8

11 179,3

+12,1

-1,7

- резерви зі страхування життя

1 789,2

2 185,2

2 663,8

+22,1

+21,9

- технічні резерви

8 352,1

9 186,6

8 515,5

+10,0

-7,3

Активи страховиків та статутний капітал, млн. грн.

Загальні активи страховиків (згідно з формою 1 (П(С)БО 2))

41 970,1

45 234,6

48 122,7

+7,8

+6,4

Активи, визначені ст. 31 Закону України «Про страхування» для представлення коштів страхових резервів

23 690,9

27 695,0

28 642,4

+16,9

+3,4

Обсяг сплачених статутних капіталів

14 876,0

14 429,2

14 091,8

-3,0

-2,3

 

 

 

Кількість страхових компаній

 

Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.2011 становила 442, з яких 64 СК зі страхування життя (СК "Life") та 378 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). За 2011 рік кількість страхових компаній зменшилася на 14 СК.

 

Таблиця 3

 

Кількість страхових компаній у 2010 – 2011 рр.

 

Кількість страхових компаній

на кінець року

2010

2011

Загальна кількість

456

442

в т.ч. СК "non-Life"

389

378

в т.ч. CК "Life"

67

64

 

 

Страхові премії

 

Валові страхові премії, отримані страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2011 рік, становила 22 693,5 млн. грн., з яких:

 

7 478,7 млн. грн. (33,0%), що надійшли від фізичних осіб;

 

11 102,8 млн. грн. (48,9%), що надійшли від юридичних осіб.

 

За 2010 рік загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 23 081,7 млн. грн., з яких:

 

6 171,1 млн. грн. (26,7%), що надійшли від фізичних осіб;

 

9 860,4 млн. грн. (42,7%), що надійшли від юридичних осіб.

 

За 12 місяців 2011 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 21 347,1 млн. грн. (або 94,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 1 346,4 млн. грн. (або 5,9% від загальної суми страхових премій).

 

 

 

Чисті страхові премії за 2011 рік становили 17 970,0 млн. грн., що становить 79,2% від валових страхових премій. Чисті страхові премії за 2010 рік становили 13 327,7 млн. грн.

Рис. 1. Динаміка страхових премій за 2009 – 2011 рр. ( млн. грн.)

 

Так, обсяги валових страхових премій за 2011 рік зменшилися порівняно з 2010 роком на 1,7%, при цьому чисті страхові премії збільшилися на 34,8%. Значне зростання обсягу чистих страхових премій протягом ІІ – ІV кварталів 2011 року в порівнянні з І кварталом 2011 року пов’язане зі збільшенням надходжень чистих страхових платежів за такими видами страхування: страхування майна, страхування фінансових ризиків, страхування від вогневих ризиків. Така тенденція зумовлена здебільшого введенням нових податкових правил, згідно з якими суттєво обмежено можливості суб’єктів господарювання і страховиків використовувати операції зі страхування з метою оптимізації оподаткування.

Концентрація страхового ринку за надходженнями валових страхових премій станом на 31.12.2011 представлена в таблиці 4.

 

Таблиця 4

Концентрація страхового ринку за 2011 рік

Перші (Тор)

страхування “Life”

страхування "non-Life"

Надходження премій (млн. грн.)

Частка на ринку, %

Надходження премій (млн. грн.)

Частка на ринку, %

Кількість СК, які більше 50% страхових премій отримали від перестрахувальників

Тор 3

691,2

51,3

2 922,7

13,7

0

Тор 10

1 172,9

87,1

7 338,2

34,4

3

Тор 20

1 302,2

96,7

11 433,7

53,6

4

Тор 50

1 346,4

100

16 396,3

76,8

8

Тор 100

х

x

19 664,4

92,1

8

Тор 200

х

x

21 179,6

99,2

9

Всього по ринку

1 346,4

100,0

21 347,1

100,0

19

 

Можна констатувати, що незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій – 92,1% – акумулюють 100 СК "non-Life" (26,5% всіх СК "non-Life") та 95,9% – 20 СК "Life" (31,2% всіх СК "Life"). Страхові премії за видами страхування за 2010 – 2011 рр. (обсяги, структура та темпи приросту) наведено в таблиці 5 та на рис. 2, 3, 4.

 

 

 

 

 

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru