Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Тези доповіді Ради НАКСУ на XVІII Звітно-виборній Конференції НАКСУ.

Тези доповіді Ради НАКСУ на XVІII Звітно-виборній Конференції НАКСУ.Шановні колеги!

На протязі звітного періоду – 2010 року та протягом поточного 2011 року Рада НАКСУ працювала у складі 21 члена Ради і провела 8 засідань. За цей же час відбулося й 4 засідання Президії НАКСУ, а загальна кількість розглянутих Радою та Президією НАКСУ питань сягнула максимальної кількості – понад 40.

Як завжди, на постійній основі розглядалися питання, віднесені Статутом НАКСУ до компетенції Ради та Президії НАКСУ. Йдеться про заслуховування та розгляд звітів Виконавчої дирекції, інформації про хід виконання бюджету НАКСУ, обговорення та затвердження бюджету на 2011 рік, прийом кредитних спілок до НАКСУ та припинення членства.

Щодо інших питань, що стояли перед Радою, передусім не можна не звернути увагу на унікальну особливість звітного та поточного періодів – на половині засідань Ради НАКСУ детально і глибоко розглядалося питання «Про поточну ситуацію на ринку кредитних спілок». І це є абсолютний рекорд за всі роки існування НАКСУ, яка є майже ровесницею кредитно-кооперативного руху в Україні. Причому, аспекти обговорень стосувалися проведення з ВАКС двосторонніх консультацій та координації зусиль, направлених на вироблення плану спільних дій по врегулюванню взаємовідносин ринку кредитних спілок з ДФП, особливо в питанні переліцензування, нормотворчої діяльності Держфінпослуг, яка, на жаль, зазвичай відбувається без врахування позиції ринку, відсутності позитивних зрушень у проблемних спілках та посилення адміністративного тиску з боку регулятора щодо здорової частини ринку тощо.

Квінтесенцією діяльності Ради НАКСУ в цьому напрямі стало скликання її розширеного засідання, яке відбулося в Києві 21 грудня 2010 року. Адже питання щодо позиції кредитних спілок – членів НАКСУ та, відповідно, самої Асоціації за існуючих обставин вимагало негайного і конкретного вирішення, оскільки всі шляхи безболісного для ринку врегулювання питань між кредитними спілками та Держфінпослуг, як головним визначальним фактором впливу на діяльність КС, було використано.

Отже, в ході цього розширеного засідання були в черговий раз зазначені найважливіші стратегічні та тактичні цілі, які мають бути досягнуті для забезпечення нормалізації загальної ситуації на ринку кредитних спілок. Серед стратегічних – ухвалення адекватної Концепції розвитку системи кредитної кооперації в Україні, створення державної системи підтримки кредитно-кооперативного сектору економіки, включаючи запровадження програм фінансової підтримки кредитних спілок та захисту фінансових інтересів їх вкладників. Щодо тактичних цілей було наголошено на необхідності:

  •  усунення штучних перешкод в діяльності стабільно працюючих КС,
  •  запровадження справедливої та такої, що відповідає сучасним реаліям, системи оцінки їх фінансового стану,
  •  врегулювання проблем, пов’язаних з функціонуванням Державного реєстру фінансових установ та ліцензуванням нормально працюючих кредитних спілок.

Після широкого обговорення учасники засідання одноголосно затвердили "Відкрите звернення кредитних спілок — членів НАКСУ до керівництва держави, громадськості та ЗМІ", яке було підтримано представниками 85 кредитних спілок і чітко визначило наступні невідкладні кроки, спрямовані на врегулювання проблемних питань діяльності ринку кредитних спілок України на сучасному етапі його розвитку. А саме:

1.        Забезпечення сприяння розвитку класичної частини ринку кредитних спілок з боку держави.

2.        Здійснення цивілізованого виводу з ринку кредитних спілок, які не можуть повернути кошти вкладникам, з максимальним врахуванням інтересів останніх.

3.        В рамках адміністративної реформи невідкладно впорядкувати ситуацію, що склалася навколо профільного регулятора кредитних спілок, оскільки система державного регулювання, контролю та нагляду за діяльністю кредитних спілок потребує істотних змін. При цьому, щодо державного регулятора має бути:

• забезпечено належне фінансування за рахунок коштів державного бюджету України,

• забезпечено кадрове підсилення та зміцнення за рахунок високопрофесійних працівників,

• вироблено критерії оцінки ефективності його діяльності,

• забезпечено пріоритетність в діяльності функції регулювання, сприяння розвитку ринку та захисту прав споживачів над функціями формального контролю,

• передбачено пряму відповідальність керівництва та працівників за розвиток ринку та його фінансову стабільність,

• забезпечено можливість функціонування механізму фінансової підтримки ринку кредитних спілок за рахунок державних коштів.

4.        З метою зняття соціальної напруги з боку десятків тисяч громадян України, переважно пенсіонерів і представників інших малозабезпечених верств населення, доцільно запровадити механізм компенсації з боку держави вкладів громадян, втрачених у неплатоспроможних кредитних спілках, за умови обмеження суми цієї компенсації кожному з таких вкладників 25 тисячами гривень з подальшим відшкодуванням зазначених коштів за рахунок наявних кредитних портфелів та шляхом стягнень з винних осіб.

5.        Підвищити відповідальність Державної виконавчої служби за невиконання судових рішень.

6.        Вирішити питання гарантування вкладів членів кредитних спілок.

7.        Доопрацювати урядовий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності системи кредитної кооперації» (реєстр. № 2256) із широким залученням до його обговорення представників ринку кредитних спілок, в тому числі і в рамках Парламентських слухань.

8.        Забезпечити доступ кредитних спілок до механізмів рефінансування з боку держави з метою підтримки їхньої ліквідності та відновлення платоспроможності.

Також у Зверненні вкотре було зазначено про те, що понад 80 % від загальної кількості кредитних спілок України сьогодні працюють стабільно та ефективно. Зокрема, серед 150-ти кредитних спілок – членів НАКСУ (а це четверта частина ринку) всього 11 зіткнулися зі значними труднощами. Причому, у більшості випадків кредитні спілки продовжують залишатися чи не єдиним джерелом мікрофінансових послуг для громадян України, демонструють зростання членства та фінансових показників.

В той же час, не припиняючи спроб донести нагальні питання і проблеми руху кредитних спілок України до вищих щаблів української влади, Рада НАКСУ вважає за необхідне суттєво посилити діяльність, спрямовану на підвищення якісного рівня кредитних спілок – членів Асоціації через запровадження внутрішньосистемного аудиту. Ця ідея неодноразово обговорювалася протягом останніх років. Причому, кожен раз – за ініціативи саме членів НАКСУ. Тому є пропозиція врахувати цю потребу і внести відповідні зміни до Статуту НАКСУ. Зокрема, пропонується доповнити:

1) Статтю 10 „Обов'язки членів НАКСУ” підпунктом ґ) у наступній редакції:

„ґ) надавати уповноваженим рішенням Ради НАКСУ представникам НАКСУ безперешкодний доступ у приміщення та до документів кредитної спілки – члена НАКСУ, включаючи протоколи засідань її органів управління, Статут та внутрішні положення, накази (розпорядження), документи, що стосуються фінансової та господарської діяльності, програмного забезпечення та електронної бази даних, а також всіх видів звітності за місцезнаходженням як головного офісу кредитної спілки, так і її відокремлених підрозділів”;

2) пункт 16.2. „Рада НАКСУ” після пункту о) підпунктом п) у наступній редакції:

„п) приймає рішення про здійснення виїзних перевірок діяльності кредитних спілок – членів НАКСУ за місцезнаходженням як головного офісу кредитної спілки, так і її відокремлених підрозділів”

з подальшою зміною літери діючого підпункту п) на літеру р);

3) пункт 16.3 останнім абзацом, виклавши цей пункт у наступній редакції:

„16.3. Члени Ради обираються обласними конференціями кредитних спілок - членів НАКСУ терміном на два роки. Член Ради не може обиратися більше ніж два терміни підряд. При цьому, голосування на обласних конференціях кредитних спілок - членів НАКСУ здійснюється за принципом: 1 кредитна спілка - один голос. Рішення обласної конференції кредитних спілок – членів НАКСУ приймаються простою більшістю голосів. Члени Ради можуть достроково відкликатися позачерговими обласними конференціями за рішення 2/3 їх делегатів.

Кількість голосів, якими наділений член Ради, встановлюється згідно з категоріями, визначеними на основі затверджених Конференцією НАКСУ критеріїв.

Всі члени Ради працюють на громадських засадах, але їм відшкодовуються витрати, пов'язані зі здійсненням їх повноважень та обов'язків у Раді.

Члени Ради НАКСУ зобов’язані виконувати всі встановлені в НАКСУ правила режиму безпеки щодо обігу, використання та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну інформацію, а також, персональні дані осіб, що стали їм відомими у зв’язку із виконанням функцій члена Ради НАКСУ, а також не використовувати такі інформацію та персональні дані в особистих інтересах та/або інтересах третіх осіб”.

Принагідно пропонується внести зміни й до Статей 1, 3 та п. 4.1 Статті 4, виклавши їх у відповідних редакціях, а саме:

„Стаття 1. Назва об'єднання.

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ КРЕДИТНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (далі НАКСУ) є всеукраїнською неприбутковою асоціацією кредитних спілок, діяльність якої поширюється на територію всієї України”.

„Стаття 3. Місцезнаходження НАКСУ.

Місцезнаходженням НАКСУ є: вул. Чорновола 25, офіс 49, м. Київ, Україна, 01135”.

„Стаття 4. Юридичний статус НАКСУ.

4.1. НАКСУ є непідприємницьким товариством, яка здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку (некомерційну господарську діяльність) відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України "Про кредитні спілки", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", інших законів і нормативно-правових актів України та цього Статуту”.

Серед інших питань, які стояли на порядку денному Ради НАКСУ, слід зазначити питання щодо рекомендування представників НАКСУ для обрання до складу громадських радах, які створюються при органах державної влади. Адже, не дивлячись на те, що впливовість таких рад залишає бажати кращого, участь представників НАКСУ у їх складі безперечно надає можливість донесення потреб кредитних спілок та відстоювання їх інтересів у відповідних державних органах. В результаті тепер НАКСУ представлена у двох громадських радах – при Міністерстві фінансів України та при Держфінмоніторингу. На жаль, спроба представників як НАКСУ, так і цілого ринку кредитних спілок увійти до складу громадської ради при Держфінпослуг виявилася невдалою і у майбутньому варто врахувати отриманий досвід щодо процесу формування таких рад шляхом забезпечення суттєвого представництва кредитних спілок на відповідних установчих зборах.

Як і у попередній звітний період, Рада НАКСУ була змушена оперативно реагувати на раптові негативні виклики. Йдеться про вироблення позиції щодо членства в НАКСУ, Стабілізаційному та інших фондах НАКСУ кредитних спілок, стосовно яких виникає реальна загроза порушення справи про банкрутство. При цьому слід зазначити, що розглянути це питання Раду НАКСУ спонукали не умоглядні висновки, а звернення конкретної кредитної спілки, яка була змушена просити про негайне повернення її внеску до стабілізаційного фонду за умови збереження її членства в НАКСУ. За результатами розгляду цього звернення Радою НАКСУ було ухвалено наступне рішення:

„У разі порушення провадження у справі про банкрутство члена НАКСУ, такій кредитній спілці за її заявою та після відповідного рішення Ради НАКСУ повертається залишок її поворотних внесків до Стабілізаційного та інших фондів НАКСУ після відрахування її заборгованості перед НАКСУ, в тому числі за сплатою обов’язкових членських внесків, за договірними зобов’язаннями, а також за сплатою додаткових членських внесків відповідно до умов таких договорів (Положень). Також за рахунок коштів поворотних внесків за заявою кредитної спілки можуть погашатися її невиконані зобов’язання перед Об’єднаною кредитною спілкою Національної асоціації кредитних спілок України (ОКС НАКСУ) та інфраструктурними підприємствами НАКСУ. При цьому, повернення такій кредитній спілці суми її поворотних членських внесків до Стабілізаційного та інших фондів НАКСУ не тягне за собою припинення її членства в НАКСУ.”

Вважаємо, що ця постанова Ради НАКСУ на практиці підтверджує вироблену роками корпоративну ідеологію нашої Асоціації щодо використання всіх і останньої можливостей для розв’язання проблем окремого члена НАКСУ. І впевнені, що її ніколи не буде змінено на інші існуючі на нашому ринку принципи, на кшталт "немає серед членства проблемної кредитної спілки – немає проблеми".

Наприкінці, як і завжди, коротка інформація щодо бюджетного процесу НАКСУ: за підсумками 2010 року Рада ухвалила рішення про виконання бюджету НАКСУ в повному обсязі, а достовірність даних щодо фінансового стану НАКСУ було підтверджено аудиторським висновком Аудиторської компанії “УПК – Аудит ЛТД” (Свідоцтво АПУ № 2228 від 26.01.2001 року). При цьому, дохідна частина бюджету в частині надходжень членських внесків та процентних доходів була виконана на 92,33 % (590 912 гривень фактично проти 640 000 гривень запланованих). Обсяг надходжень додаткових членських внесків та процентних надходжень від розміщення коштів НАКСУ в Об’єднаній кредитній спілці НАКСУ та на депозитних рахунках в банках склав 83,88 % (943 665 гривень фактично проти 1 125 000 гривень запланованих). Також до складу доходів у 2010 році слід додати непередбачені бюджетом доходи від курсової різниці в сумі 4 000 гривень. Таким чином, фактичні бюджетні надходження склали 1 538 577 гривень при запланованих 1 765 000 гривень або на 12,83 % менше передбачених плановим бюджетом. Щодо фінансових фондів НАКСУ, то при бюджетному плануванні бюджету на 2010 рік було взято до уваги загальне зниження активів кредитних спілок – членів НАКСУ і, відповідно, поповнення фінансових фондів НАКСУ не передбачалося. При виконанні витратної частини на понесення операційних витрат бюджет виконано на 94,25 % (за планом визначено 1 750 000 гривень, по факту витрачено 1 649 355 гривень). Однак, зважаючи на те, що загальна сума витрат на 110 777 гривень виявилася більшою, ніж отримані у звітному році доходи, на вказану суму було зменшено нерозподілений дохід попередніх років.

Затвердженим Радою НАКСУ бюджетом на 2011 рік передбачено грошові надходження до доходної частини бюджету у сумі 1 588 000 гривень (588 тисяч – надходження від обов’язкових членських внесків, 1 000 000 гривень – надходження від розміщення коштів на депозитних рахунках та додаткових членських внесків) за умови, що планового поповнення фінансових фондів НАКСУ до бюджету не закладалося. При цьому, заплановані операційні витрати становлять 1 587 661 гривень. Загалом же, по відношенню до 2010 року, у 2011 році затверджено зменшення бюджету на 10 %, що зумовлено принциповою позицією якомога довшого утримання від підвищення існуючих розмірів щоквартальних членських внесків відповідно для кожної із категорій кредитних спілок – членів НАКСУ. Зважаючи на це, Рада НАКСУ в черговий раз звертається до всіх кредитних спілок – членів НАКСУ із настійливим проханням щодо дотримання дисципліни сплати членських внесків.

І на завершення, статистика щодо динаміки членства НАКСУ протягом періоду від попередньої Конференції НАКСУ. За цей час членство в НАКСУ набули 2 кредитні спілки, а 4 припинили своє членство в Асоціації. В зв’язку зі стабілізацією фінансового стану ряду кредитних спілок було ухвалено рішення про надання їм статусу члена НАКСУ замість спеціального статусу членства. Мова йде про 6 кредитних спілок, а саме: КС «Центральне кредитне товариство» м. Кіровоград, КС «Друга Криворізька» м. Кривий Ріг, КС «Ля Ріба» м. Сімферополь, АР Крим, КС «ФІН-КРЕДИТ» м. Біла Церква, Київської обл., КС «Експрес» м. Івано-Франківськ, КС «ПАРТНЕР-ІНВЕСТ» м. Одеса.

Отже, сьогодні членами НАКСУ є 148 кредитних спілок, активи яких складають 679,824 мільйона гривень, а кількість членів становить понад 452,5 тисячі осіб.

Шановні колеги! Цей рік є роком чергових виборів членів Ради НАКСУ, тож дозвольте від імені Ради НАКСУ подякувати всім вам та органам управління НАКСУ за ефективну співпрацю, оптимізм, ентузіазм і стійку відданість ідеалам кредитної кооперації! Бажаємо нашим наступникам плідної роботи і отримання реальних позитивних результатів, а всім кредитним спілкам — ефективної і продуктивної діяльності на користь свого членства!

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

Комментарии:

Оставить комментарий
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

Интернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru