Про видавництво Передплата Наука Реклама Розповсюдження Звітність ПартнериМедіа Контакти RSS RRS | Додати в вибране в избранное |
Издательский дом

Свежий выпуск


 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 

Фондовий ринок України: тенденції 2010 року

Вітчизняний фондовий ринок відновлюєтся після кризи й набуває позитивної динаміки. Основними тенденціями його розвитку фондового у 2010 році, з одного боку, було зменшення обсягів емісії цінних паперів, однак з іншого боку - значне зростанням обсягів біржової торгівлі. Поряд із цим, в результаті імплементації норм закону «Про акціонерні товариства» змінюється інфраструктура ринку. Такий висновок випливає з аналізу підсумкових річних даних щодо розвитку вітчизняного ринку цінних паперів, нещодавно оприлюднених ДКЦПФР.

Податкові наслідки від застави

Одним з надійних, а тому й поширених способів забезпечення виконання боржником грошових зобов’язань є своєчасне оформлення застави майна, що знаходиться у власності боржника. В силу застави кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов'язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна переважно перед іншими кредиторами цього боржника. Тобто, кредитор, керуючись відповідними положеннями Цивільного кодексу України (ЦКУ), під час видачі позики майбутньому боржнику забезпечує повернення цієї позики шляхом взяття у заставу, бажано не менш цінного, майна боржника. Тому без застави практично не обходиться жодна фінансова установа, що видає грошові позики, зокрема, комерційні банки, ломбарди, кредитні спілки.

XVII Звітно-виборна Конференція Національної асоціації кредитних спілок України

26 травня 2011 року відбулася чергова XVIIІ Звітно-виборна Конференція Національної асоціації кредитних спілок України. Участь у ній взяли делегати від 119-ти кредитних спілок із 148 спілок — членів НАКСУ.
Особливістю даної Конференції була відсутність на засіданні представників державної влади, натомість було запрошено велику кількість представників ЗМІ.

Реєстрація ломбардів

Останнім часом Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг по-іншому почала трактувати статті нормативно-правових актів, які регулюють порядок набуття ломбардами статусу фінансової установи. У зв’язку з цим з’явилися нові підстави для відмови у внесенні ломбарду до Державного реєстру фінансових установ.

Організований ринок цінних паперів без пеРЕПОн

В останньому весняному місяці динаміка розвитку організованого ринку цінних паперів знову виявилася позитивною. Однак темпи зростання обсягів торгів трохи уповільнилися, що було пов’язано насамперед із травневими святами. При цьому активізувалися дії учасників фондового ринку з удосконалення його інфраструктури.

Реєстрація факторингової компанії

Реєстрація факторингової компаніїОстаннім часом все більшого попиту набувають послуги факторингу. Якщо в період кризи послуги факторингових компаній були актуальними в розрізі поступки правом вимоги боргу від банку та інших суб’єктів господарювання до фінансових установ, то сьогодні їхня нагальність пов’язана з необхідністю фінансування торгових операцій. Інтерес до факторингових послуг невідворотно сприяє підвищенню інтересу до процедури їхньої реєстрації, адже, як і будь-яка інша, бізнес-ідея потребує юридичного оформлення.

Затверджено Порядок реєстрації договорів перестрахування

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
                    ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

                    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

                        28.03.2011  N 153

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      31 травня 2011 р.
                                      за N 642/19380
 

                     Про затвердження Порядку
               реєстрації договорів перестрахування
 

     Відповідно до  статті  12  Закону  України  "Про страхування"
( 85/96-ВР ) та підпункту  2  пункту  10  Положення  про  Державну
комісію   з   регулювання   ринків   фінансових   послуг  України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2010
N 157  (  157-2010-п  ),  Державна  комісія  з  регулювання ринків
фінансових послуг України П О С Т А Н О В И Л А:

     1. Затвердити Порядок  реєстрації  договорів  перестрахування
(додається).

     2. Департаменту   реєстрації,   ліцензування   та  дозвільних
процедур разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити
подання  цього  розпорядження  до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.

     3. Департаменту  організаційно-аналітичного,  документального
та    кадрового    забезпечення   забезпечити   розміщення   цього
розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з  регулювання
ринків  фінансових  послуг  України  в  мережі Інтернет після його
державної реєстрації.

     4. Контроль за виконанням  цього  розпорядження  покласти  на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

     5. Це  розпорядження  набирає  чинності з дня його офіційного
опублікування.

 Голова Комісії                                            В.Волга

                                        Протокол засідання Комісії
                                        28 березня 2011 р.  N 621
 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Розпорядження Державної
                                      комісії з регулювання ринків
                                      фінансових послуг України
                                      28.03.2011  N 153

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      31 травня 2011 р.
                                      за N 642/19380
 

                             ПОРЯДОК
               реєстрації договорів перестрахування
 

     1. Цей Порядок розроблено  відповідно  до  статті  12  Закону
України "Про страхування" ( 85/96-ВР ).

     2. Страховиком  (цедентом,  перестрахувальником) - резидентом
(далі - Заявник) у Держфінпослуг реєструються:

     договори перестрахування,     укладені     із    страховиками
(перестраховиками) - нерезидентами;

     договір перестрахування (договори перестрахування), укладений
(укладені) з одним і тим  самим  страховиком  (перестраховиком)  -
резидентом,   у  разі  якщо  сума  перестрахового  (перестрахових)
платежу  (платежів)  за  ним  (ними)  дорівнює  (дорівнюють)   або
перевищує (перевищують)   протягом   календарного   року   сумарно
150000 гривень.

     Інші договори   перестрахування   підлягають   реєстрації   у
страховика (перестраховика)      та      страховика      (цедента,
перестрахувальника).

     3. Для  реєстрації договорів перестрахування Заявник подає до
Держфінпослуг   разом   із   заявою   про   реєстрацію    договору
перестрахування  (далі - Заява) (додаток 1 до цього Порядку) копії
договорів перестрахування.

     Копії договорів  перестрахування  на  двох і більше сторінках
повинні бути прошнуровані та містити наскрізну нумерацію сторінок.

     4. У разі укладення договору перестрахування,  який згідно  з
абзацами   першим   -  третім  пункту  2  цього  Порядку  підлягає
реєстрації,  із  страховиком  (перестраховиком)   -   нерезидентом
Заявник протягом п'ятнадцяти робочих днів з дня укладення договору
надсилає до Держфінпослуг (разом із Заявою) для  реєстрації  копії
договорів  перестрахування  з  страховиками  (перестраховиками)  -
нерезидентами у  трьох  примірниках,  один  з  яких  повинен  бути
засвідчений нотаріально,  а два інших засвідчені відбитком печатки
та підписом керівника Заявника.

     У разі    досягнення   або   перевищення   суми   здійсненого
перестрахового платежу (перестрахових платежів) 150000 гривень  за
договором  (договорами) перестрахування,  укладеним (укладеними) з
одним і тим  самим  страховиком  (перестраховиком)  -  резидентом,
протягом  десяти  робочих  днів  з  дня  такого  досягнення та/або
перевищення Заявник надсилає до Держфінпослуг  (разом  із  Заявою)
для  реєстрації  копії  договорів  перестрахування  (разом з усіма
змінами  (за  наявності)  із   страховиком   (перестраховиком)   -
резидентом  у  двох примірниках,  засвідчених відбитком печатки та
підписом керівника Заявника.

     Договори перестрахування,  зазначені  в  абзаці другому цього
пункту,  підлягають реєстрації у разі досягнення  або  перевищення
протягом календарного року суми здійсненого перестрахового платежу
(перестрахових платежів) 300000 гривень та усіх інших  сум,  що  є
кратними 150000 гривень.

     Заява повинна бути  приєднана  до  однієї  з  копій  договору
перестрахування,   засвідчених   відбитком   печатки  та  підписом
керівника Заявника,  та прошита  разом  з  цією  копією  та  усіма
змінами (за наявності).

     5. За  результатами  розгляду поданих на реєстрацію договорів
перестрахування протягом десяти  робочих  днів  з  дня  реєстрації
Заяви  уповноважені особи Держфінпослуг,  визначені наказом Голови
Держфінпослуг,  реєструють договір перестрахування  або  залишають
його без реєстрації.

     У разі  залишення  договору  перестрахування  без  реєстрації
Заявник письмово повідомляється про підстави такого залишення.

     6. У  разі  реєстрації договору перестрахування на титульному
аркуші кожного примірника копії договору перестрахування  робиться
напис  або  проставляється  штамп  з  написом  про  дату  і  номер
реєстрації, зразок якого наведений у додатку 2 до  цього  Порядку,
та    робиться    відмітка    в   журналі   реєстрації   договорів
перестрахування.

     Номер реєстрації  -  це  порядковий  номер,  що починається з
1 січня кожного року.

     У кінці   кожної   сторінки   нотаріально  засвідченої  копії
договору перестрахування проставляється також відбиток відповідної
печатки Держфінпослуг.

     7. Копія  зареєстрованого  договору перестрахування,  до якої
приєднано  Заяву,  залишається  в  Держфінпослуг,  а  інші   копії
протягом  трьох робочих днів з дня реєстрації разом із супровідним
листом повертаються Заявнику.

     8. Договори перестрахування,  що підлягають реєстрації, мають
відповідати загальним вимогам до договорів, установленим Цивільним
кодексом   України    (    435-15    ),    та/або    вимогам    до
зовнішньоекономічних    договорів    (контрактів),    передбаченим
законодавством про зовнішньоекономічну діяльність,  з  урахуванням
установлених іншим законодавством особливостей, зокрема щодо:

     предмета договору перестрахування;

     розміру страхової суми за договором перестрахування;

     переліку страхових випадків;

     розміру перестрахових платежів і строків їх сплати;

     перестрахового тарифу;

     умов здійснення  перестрахової  виплати  та  причин відмови в
перестраховій виплаті.

     9. Договори  перестрахування  залишаються  без  реєстрації  у
разі:

     оформлення документів із порушенням вимог цього Порядку;

     відсутності у  страховика (перестраховика) - резидента чинної
ліцензії на проведення відповідного виду страхування або зупинення
чи  обмеження  ліцензії,  виданої  страховику  (перестраховику)  -
резиденту на проведення відповідного виду страхування;

     невідповідності страховика   (перестраховика)  -  нерезидента
вимогам, визначеним статтею 2  Закону  України  "Про  страхування"
( 85/96-ВР  )  та  пунктом  2  Порядку  та  вимог  щодо здійснення
перестрахування   у   страховика   (перестраховика)   нерезидента,
затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004
N 124 ( 124-2004-п );

     невідповідності договорів   перестрахування  пункту  8  цього
Порядку.

     Про залишення договору перестрахування без реєстрації заявник
повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав  залишення
договору  без  реєстрації  протягом  десяти  робочих  днів  з  дня
реєстрації Заяви.

     Після усунення   причин,  що  були  підставою  для  залишення
договору перестрахування без  реєстрації,  заявник  може  повторно
подати договір перестрахування.

     Якщо заявник письмово погодився з підставами,  зазначеними  в
листі   Держфінпослуг   про   залишення  без  реєстрації  договору
перестрахування,  Держфінпослуг  може  повернути  документи,   які
подавалися  для  реєстрації договорів перестрахування (крім одного
примірника  копії  договору  страхування),   у   разі   письмового
звернення заявника про повернення таких документів.

     10. Контроль   за   дотриманням  цього  Порядку  здійснюється
Держфінпослуг відповідно до законодавства України.

 Член Комісії - директор
 департаменту реєстрації,
 ліцензування
 та дозвільних процедур                                О.М.Калінін
 

                                      Додаток 1
                                      до Порядку реєстрації
                                      договорів перестрахування
 

                              ЗАЯВА
             про реєстрацію договору перестрахування
 

 Заявник _________________________________________________________
                       (повне найменування страховика
                       (цедента, перестрахувальника),
                      код за ЄДРПОУ, місцезнаходження)

 просить зареєструвати договір перестрахування:

 ________________________________________________________________,
               (дата, номер та строк дії договору)

 страховик (перестраховик)

 ________________________________________________________________;
        (повне найменування, код за ЄДРПОУ (за наявності),
                        місцезнаходження)

 та/або зміни до договору перестрахування:

 ________________________________________________________________,
   (дата, номер реєстрації договору, до якого вносяться зміни)

 вид страхування: _______________________________________________,
 розмір перестрахового    платежу    за    укладеним     договором
 перестрахування із зазначенням грошової одиниці (за наявності) __

 _________________________________________________________________

 Кількість копій   договорів   перестрахування   (із   зазначенням
 кількості аркушів) ______________________________________________

 "__" _____ 20__ року N __  Підпис керівника заявника ____________
                                                       (прізвище,
                                                        ініціали)

 М.П.
 

                                      Додаток 2
                                      до Порядку реєстрації
                                      договорів перестрахування
 

                              НАПИС
             про реєстрацію договору перестрахування
 

------------------------------------------------------------------

|        Зареєстровано в Державній комісії з регулювання         |

|                ринків фінансових послуг України                |

|                                                                |

| "___" _______ 20__ року                         за N _________ |

|                                                                |

| ________________________    __________    ____________________ |

|   (найменування посади       (підпис)     (прізвище, ініціали) |

|   уповноваженої особи)                                         |

------------------------------------------------------------------

 

Ефективне функціонування транспортної інфраструктури

Реалізація транзитного потенціалу України –нагальне  та невідкладне   завдання. І влада  і бізнес докладають чимало зусиль щодо відновлення в Україні ланцюга співпраці «Замовник – Виконавець – Контролер якості – Економічна інфраструктура (логістика)» та забезпечення спільного виконання національних програм з питань розвитку сфери транспорту й логістики. Сьогодні про кроки в цьому напрямку ми розмовляємо із Президентом Українського національного комітету Міжнародної торгової палати - проф., д.е.н., Володимиром Щелкунов.

Новые правила игры на рынке зерна

Верховная Рада во втором чтении и в целом утвердила законопроект «Об изменениях к Налоговому кодексу и утверждению ставок экспортных пошлин на некоторые виды зерновых». Кабинет Министров в свою очередь отменил квоты на экспорт всех видов зерновых.

Назад Вперед
Наверх
Наші партнери

                                                         

  

                                                                        

 

              

                                                

  

                                                  Дедал Инфо        

   

                                                                

 

               

Архив номеров Украина Бизнес Ревю Архив номеров Финансовые услуги Архив Альманах финансовых услуг
Архів номерів Архів номерів Архів номерів


Новини видавництва
Анонси
Фото
Відео
Фінансова звітність компаній
Актуальне інтерв`ю
Наукові статті

 


  ОНЛАЙН-ПЕРЕДПЛАТА  
 
 
  
 
 
 

  
 
 

  

 

  


  
   
   

 

 

 

 

  

            
 Oakeshott Insurance Consultants
  
 
  
 
 
 

 
  

  
 

 
МЕДІА-ПАРТНЕРИ


НБУ курс доллара

НБУ курс евро

НБУ курс рубля


Погода в Киеве

120


Рекламный Украинский Портал. Сайт о полиграфии и рекламе в Украине, интересные новости рекламы

пин ап пин ап казино pin-up casino скачатьИнтернет реклама УБС
Информационный интернет справочник | All-Catalogs.Info
html counterсчетчик посетителей сайта
Рейтинг@Mail.ru